Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Деньги являются тем инструментом, с помощью которого функционирует рыночная система Чтобы понять природу последней, необходимо знать сущность и функци...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
С появлением денег все товарное хозяйство перешло в качественно новое состояние Товарный мир раскололся на два полюса: на одной стороне сосредоточилас...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
реставрация – это восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы При этом происходит ревальвация – официальное увеличение золотого содер...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Сущность денег непосредственно проявляется в выполнении ими своих функций в совокупности При этом применение денег не сводится только к участию их в к...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку на реферат в одной из сетей:

Додатки

ДОДАТОК А

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2005

12

31

Підприємство

ТОВ ДП “Посад”

за ЄДРПОУ

19494855

Територія м.Харків, вул.Біологічна,17

за КОАТУУ

6310138800

Форма власності КОЛЕКТИВНА

за КФВ

20

Орган державного управління

за СПОДУ

07774

Галузь (вид діяльності) БУДІВНИЦТВО

за ЗКГНГ

61110

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.21.1

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2005 р.

1801001


Форма №2 код за ДУД

Статья

Код

За звітний

За попередній

строки

період

період

1

2

3

4

І. Фінансові результати

Доход (виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг)

10

79 704,5

65 745,3

Податок на додану вартість

15

13 284,1

10 957,6

Акцизний збір

20

-

-

Інші вирахування із доходу

30

-

-

Чистий доход ( виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг)

35

66 420,4

54 787,8

Собівартість реалізованої продукції ( робіт, послуг)

40

46 919,2

32 382,9

Валовий:

 

-

-

прибуток

50

19 501,2

22 404,8

збиток

55

-

-

Інші операційні доходи

60

279,0

258,9

Адміністративні витрати

70

5 386,8

4 962,9

Витрати на збут

80

Інші операційні витрати

90

12 579,2

12 694,0

Фінансові результати від операційної діяльності

 

-

-

прибуток

100

1 814,2

5 006,8

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Збитки від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

-

-

1

2

3

4

прибуток

170

1 814,2

5 006,8

збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

739,6

1 683,3

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

-

-

прибуток

190

1 074,7

3 323,5

збиток

195

-

-

Надзвичайні:

 

-

-

доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки від надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

 

-

-

прибуток

220

1 074,7

3 323,5

збиток

225

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

230

36 895,7

27 685,9

Витрати на оплату праці

240

10 875,9

8 976,5

Відрахування на соціальні заходи

250

4 078,5

3 366,2

Амортизація

260

2 106,8

2 087,7

Інші операційні витрати

270

15 614,3

12 041,8

Всього

280

64 885,2

50 039,8Скачать работу

Похожие работы: