Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
В настоящее время всё большее число малых предприятий продают свои товары и услуги через Интернет Я считаю, что в настоящее время для повышения объемо...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Контрольно-кассовая техника (ККТ) более общее название кассовых аппаратов, объединяющие не только автономные машины но и компьютерно - кассовые компле...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В последние годы в российской юридической науке, в законодательстве и на практике все большее распространение получает подход, согласно которому юриди...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Почти в каждом номере ежедневных деловых изданий можно найти материал о намерении размещения, подготовке или итогах проведения IPO Что скрывается за э...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Прогноз інших операційних витрат – плановий документ, що включає інші очікувані витрати, необхідні для обслуговування підприємства в цілому.

Прогноз інших операційних витрат представлений у таблиці 12.

Таблиця 12 - Прогноз інших операційних витрат, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

дослідження і розробки

1645

1974

2237,2

723,8

6580

автпослуги

1250

1500

1700

550

5000

інші

80

96

108,8

35,2

320

усього

2975

3570

4046

1309

11900

Прогнозний звіт про фінансові результати – проформа фінансової звітності, складена до початку звітного періоду, що відбиває фінансовий результат передбачуваної фінансової діяльності (таблиця 13).

Таблиця 13– Прогнозний звіт про фінансові результати, грн.

Стаття

Код рядка

За звітний

період

1

2

3

доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

142200

податок на додаткову вартість

15

23700

акцизний збір

20

інші відрахування з доходу

30

чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

118500

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

92280

валові:

– прибуток

50

26220

– збиток

55

інші операційні доходи

60

300

адміністративні витрати

70

7635

витрати на збут

80

інші операційні витрати

90

11900

фінансові результати від операційної діяльності:

– прибуток

100

6985

– збиток

105

доход від участі в капіталі

110

інші фінансові доходи

120

інші доходи

130

фінансові витрати

140

збитки від участі в капіталі

150

інші витрати

160

фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

170

6985

- збиток

175

податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2095,5

фінансові результати від звичайної діяльності:

– прибуток

190

4889,5

– збиток

195

надзвичайні:

– доходи

200

– витрати

205

податки з надзвичайного прибутку

210

чисті:

– прибуток

220

4889,5

– збиток

225

Маючи дані таблиць 13 і 12, можемо зробити порівняльний аналіз операційних витрат по елементах у розрізі прогнозних і фактичних даних ( рисунок 4).

Рисунок 4- Порівняльний аналіз структури витрат по елементах у розрізі прогнозних і фактичних даних

У такий спосіб підприємство, повинне було мати питому вагу матеріальних витрат 52,6% замість 70,2% , що свідчить про придбання запасів за завищеними цінами. Витрати на оплату праці повинні були складати 20,6% замість 18,5% фактичних, це було наслідком скорочення тривалості робочого дня. Витрати на амортизацію склали 2,9% замість 1,9% запланованих, що свідчить про необхідність списання частини основних засобів. Підприємство повинне було скоротити частку інших витрат з 21,5% до 17,9. Таким чином фактична структура операційних витрат значно розходиться з планованої.

Далі розглянемо Звіт про виконання.

Відхилення від прогнозу, відбиті в звіті про виконання, можуть бути сприятливими (позитивними) і несприятливими (негативними).

Несприятливими є відхилення, коли фактичний доход менше запланованого чи фактичні витрати більше прогнозних.

Відповідно, сприятливими є відхилення, коли фактичний доход перевищує запланований, а фактичні витрати менші, ніж прогнозні.

Звіт про виконання прогнозу – це звіт, у якому порівнюються заплановані і фактичні показники і розраховуються відхилення з указівкою їхніх причин.

Звіт про виконання готується регулярно, у більшості випадків щомісяця.

Звіт про виконання прогнозу приведений у таблиці 14.

Таблиця 14 – Звіт про виконання прогнозу, грн.

Показник

Прогноз

Фактично

Відхилення

1

2

3

4

чистий доход від реалізації

118500

112857

- 5 643

інші операційні доходи

300

219

- 81

змінні витрати

виробничі

69 983

66 766

- 3 217

витрати періоду

9 335

18 040

8 705

усього змінних витрат

79 318

84 806

5 488

маржинальний дохід

39 182

28 052

- 11 130

постійні витрати

виробничі

22 297

17 748

- 4 549

витрати періоду

10 200

5 089

- 5 111

усього постійних витрат

32 497

22 837

- 9 660

операційний прибуток

6 985

5 434

- 1 551Похожие страницы:

 1. Органiзацiя та ефективне регулювання готiвкового обiгу в Українi

  Реферат >> Астрономия
  ... i поточних заходiв щодо його ... готiвкового обiгу через удосконалення системи управлiння, подальшу лiбералiзацiю ... розробку та випуск вiтчизняноi технiки. У цих умовах значно зросли витрати банкiвської системи ... є сві­то­вий до­свід за­хи­с­ту гро­шей від під­роб­ки ...
 2. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ни та розробка пропозицій по удосконаленню системи фінансових ... з впровадження енергозберiгаючих заходiв для зменшення втрат ... управлiння; - концентрацiї фiнансових та товарних потокiв; - зниженню витрат ... прогнозованих світових цін на ЗПГ, витрат на ...
 3. Економіка підприємств. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... нвестування; удосконалення системи оподаткування; удосконалення механі ... світовому ринку ... витрат (-). Операційні витрати включають: адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати. витрати на збут – це витрати ... процес управлiння ... є розробка заходiв для ...
 4. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... системи фiнансування охоронооздоровчих заходiв ... системи управлiння охороннооздоровчими закладами, iнтенсивного розвитку мережi оздоровчих центрiв, пiдвищення ефективностi витрат ... ться розробкою, ... світовому оздоровчому рус ... це наукова система удосконалення тіла ...
 5. Державний бюджет і державний борг

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... єдина мiжнародна система функцiонального групування ... витрат; чiткого цiльового використання коштiв; облiку виконання запланованих в бюджетi заходiв ... та удосконалення структури управлiння. Необхiдною ... ів Світового банку, ... бізнесу шляхом розробки і виконання ці ...

Хочу больше похожих работ...