Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Доклад
Последний опыт замещения купюры монетой был в конце 90-х прошлого века Если помните, в ходе деноминации 1997 года пятитысячная банкнота, потеряв все н...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Становление налоговой системы в России сопровождается значительным ростом числа налоговых преступлений По оценкам специалистов, государство ежегодно н...полностью>>
Финансовые науки->Научная работа
Глобалізація світогосподарських зв'язків об'єктивно породжує необхідність гармонізації національних податкових систем Однак податкова гармонізація на ...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Осуществляемые на протяжении 19 лет преобразования в российской экономике показали, что становление системы рыночных отношений в России требует опреде...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

на 31 грудня 2007р.

Форма №1 код за ДКУД

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

первісна вартість

11

знос

12

Незавершене будівництво

20

18806,23

19588,33

Основні засоби:

залишкова вартість

30

20 257,9

29 663,0

первісна вартість

31

22464,94

32016,99

знос

32

2207,09

2 354,00

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

інші фінансові інвестиції

45

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

39 064,1

49 251,3

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

8537,4

6467,18

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

16167,7

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

3601,55

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

6000

6000

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

-

в національній валюті

230

27318,95

7522,8

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

127,61

Усього за розділом II

260

41856,35

39886,84

III. Витрати майбутніх періодів

270

192,95

Баланс

280

81113,38

89138,16

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

375

375

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

42473,23

52927,13

Резервний капітал

340

900

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4451,41

2500

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

47 299,6

56 702,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

Усього за розділом III

480

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

11416,95

14305,91

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

5491,14

1457,11

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

16905,65

16673,04

Усього за розділом IV

620

33 813,7

32 436,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

81113,38

89138,19Похожие страницы: