Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – не...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
По результатам проведенного в 2001 году Правительством Чукотского автономного округа анализа социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Чукотском...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальность выбранной темы определяется тем, что в современном мире роль денег возросла в огромной степени Если еще сто лет назад денежные отношения ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Российская макроэкономика еще очень молода, нет упорядоченной информационной базы Поэтому трудно составить однозначное, максимально правильное мнение ...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Пiд платоспроможнiстю розумiють здатнiсть пiдприємства розрахуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежiв, тобто йдеться про постiйну наявнiсть у нього в необхiдних розмiрах платiжних засобiв або активiв. Таким чином, значення коефiцiєнт автономiї (фiнансової стiйкостi) не повинно бути менше 0,5. Чим вище значення цього коефiцiєнта, тим кращий фiнансовий стан i пiдприємство бiльш незалежне вiд зовнiшнiх кредиторiв.

Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом показує спiввiдношення залучених засобiв i власного капiталу, тобто скiльки одиниць залучених засобiв припадає на кожну одиницю власних. Зростання показника в динамiцi свiдчить про збiльшення залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв, тобто про зниження фiнансової стiйкостi i навпаки. Оптимальне значення данного коефiцiєнта не повинно перевищувати 0,5. Критичне значення - 1. Таким чином, коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом станом на 31.12.2008 р. має критичне значення.

Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв пiдприємства i показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами.

З даних таблицi 3 видно, що не всi коефiцiєнти фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) пiдприємства вiдповiдають нормативним значенням.

На даному підприємстві має місце цілий ряд ринкових ризиків.

Результати оцінки ризиків занесемо в таблицю 4 – Аналіз і оцінка фінансових ризиків суб’єкта господарювання.

Таблиця 4. – Аналіз і оцінка фінансових ризиків суб’єкта господарювання

Вид ризику

Код рядка

Причини виникнення ризику

Наслідки впливу ризику на діяльність суб’єкта господарювання

Заходи щодо зниження ризику

Ціновий

010

Збільшення залишкової вартості нематеріальних активів

Збільшення цін на продукцію

Впровадження нововедень у виробництві

030

Збільшення залишкової вартості основних засобів

530

Незначне скорочення заборгованості

Збільшення ліквідності підприємства.

Розвиток існуючої політики управління оборотними коштами.

Ризик морального зношення

031

Збільшення первісної вартості основних засобів

втрата ОФ частини їх вартості в результаті появи сучасніших, більш продуктивних ОФ

Впровадження модернізації

Процентний ризик

050

Незмінна довгострокова дебіторська заборгованість

150

На кінець звітного періоду векселі одержані не обліковуються

530

Кредиторська заборгованість дещо знизилась

Підвищення ліквідності

Розвиток існуючої політики управління оборотними коштами.

Ризик ліквідності

080

Незначна зміна показника по відношенню на початок і кінець звітного періоду

Інертність виробництва, низька маневреність капіталу.

Використання основних засобів, що не беруть участь у виробництві іншим шляхом.

230

Забезпеченість грошовими коштами, є дуже низькою.

Підприємство не може погасити одразу частину своїх боргів.

Вдосконалення політики збуту та управління запасів.

Кредитний ризик

170

180

Збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом та виданими авансами

Зменшення грошових надходжень

Звернути увагу керівництва

Валютний ризик

240

На кінець звітного періоду наявність валюти не виявлена

Отже, після проведеного аналізу ризиків можемо зазначити про наявність певних проблем на виробництві і наявні ризики також ще підкріплюються й іншими ризиками, а саме :

- ризик надмiрного виробництва конкурентами;

- ризик перевищення кошторису витрат;

- ризик, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв.

- полiтичнi: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi, вирiшення полiтичних суперечок в Парламентi гальмують прийняття важливих i необхiдних законопроектiв. Прогнозованiсть полiтичної ситуацiї в країнi дасть можливiсть прогнозувати дiяльнiсть пiдприємства на значний промiжок часу.

- фiнансово-економiчнi: цiни на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали на загальнодержавному рiвнi нестабiльнi та дуже високi, що гальмує складання прогнозiв та планiв на тривалi промiжки часу. Висока зацiкавленнiсть держави i пiдтримка вiтчизняного виробника, прийняття нового податкового кодексу, стабiльнiсть та прогнозованнiсть цiн на енергоносiї дасть можливiсть зменшити собiвартiсть продукцiї, що сприятиме зросту обсягiв реалiзацiї.

- екологiчн ризики: ризики, пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй;

- ризики, пов`язанi з невиконанням вимог природоохоронного законодавства.

- виробничi ризики, пов`язанi з iнформацiйними технологiями.

Основний ризик - вiдсутнiсть бюджетного фiнансування вугiльної галузi на технiчне переоснащення лав.

ВАТ "Дружкiвський машинобудiвний завод" передбачений ряд заходiв, нацiлених на досягнення i збереження обсягiв виробництва, що дозволяють завантажувати основнi виробничi потужностi заводу i досягати позитивного економiчного ефекту в роботi пiдприємства.

Певнi ризики в дiяльностi Товариства полягають в проблемах, якi впливають на його дiяльнiсть та викладенi далi. Для зменшення цих ризикiв зусиль одного пiдприємства недостатньо, оскiльки ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значна.

У зв'язку з обмеженим державним фiнансуванням шахт, ринок гiрничо-шахтного обладнання практично не розвивається. Тому завод не може розглядати питання нарощування потужностей i розширення виробництва.

Плани на майбутнє:

- збiльшити об'єми реалiзацiї за рахунок освоєння Росiйського ринку ГШО i розширення номенклатури виробiв, що випускаються, реконструювати i модернiзувати виробничо-технологiчнi лiнiї ;

- В 2009 роцi планується виконати технiчне переозброєння iснуючих дiлянок виготовлення стоїчно - домкратної групи механiзованих крiплень в цехах №№ 10, 15 з метою нарощування потужностей, пiдвищення якостi i продуктивностi працi ;

- розробити i освоїти виготовлення сумiсно з ДОНУГИ i Автоматгормаш модернiзованого електровоза на базi випуску моделi АМ8Д, що iснує серiйно, з кислотними батареями i новою системою управлiння, що вiдповiдає вимогам безпеки;

- освоїти виготовлення крiплення нового поколiння типу ЗДТ, 1ДТР, орiєнтованих на шахти Росiї;

- освоїти виготовлення гiдростоєк механiзованих крiплень всiх тiпоразмерiв з ущiльненнями з бiльш зносостiйких матерiалiв на базi технологiї фiрми Економос;

- органiзувати всi види ремонту механiзованих крiплень в одному з цехів;

- впровадити систему управлiння якiстю продукцiї, що випускається ;

- впровадити енергозбережне стацiонарне устаткування : пересувнi компресорнi установки i газовi мiнi котельнi.

ВИСНОВКИ

Таким чином, управління фінансовими ризиками підприємства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, пов’язаних з їх ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і страхуванням. Політика управління фінансовими ризиками являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає в розробці системи заходів по нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків пов’язаних із здійсненням різноманітних аспектів фінансової діяльності.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Балабанов Т.И. Риск-менеджмент. — М., 1996. — С. 24.

 2. Білорус О.Г., Лук’яненко Д. Г. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. — К., 2001. — С. 46.

 3. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління. — К., 2000. — С. 636.

 4. Економічний глобалізм: розвиток та зростання // За ред. В. В. Рокочої. — К., 2005. — С. 83.

 5. Матвійчук А.В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія. — Вінниця, 2002. — С. 36.

 6. Новодворський Я. Сучасні тенденції діяльності хедж-фондів як лідерів глобального інвестиційного середовища // Економіка України. — 2006. — № 12. — С. 62—67.

 7. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ "Борисфен-М", 1996. – 336 с.

 8. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 1994. – 200 с.

 9. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: "АртЕк", 1997. – 248 с.

 10. Risk Management Practices in 2006: Are you ready for change ? FERMA survey & seminar October 11th, 2006 Brussels - http://www.ferma.eu/Default.aspx?tabid=109

Додатки

БАЛАНС

на 31.12.2008 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

136

217

Первісна вартість

011

673

784

Накопичена амортизація

012

(537)

(567)

Незавершене будівництво

020

29585

48543

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

131719

132517

Первісна вартість

031

236510

254254

Знос

032

(104791)

(121737)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

8 646

1398

інші фінансові інвестиції

045

11705

9553

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

648

648

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом І

080

182439

192876

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

74259

69924

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

12566

3822

готова продукція

130

46200

146344

Товари

140

50715

567

Векселі одержані

150

5996

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

138006

98896

первісна вартість

161

139648

100745

резерв сумнівних боргів

162

(1642)

(1849)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

23939

32523

за виданими авансами

180

115595

199404

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

272

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

40550

910

Поточні фінансові інвестиції

220

47111

41293

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

11363

10592

в іноземній валюті

240

2039

0

Інші оборотні активи

250

9531

5858

Усього за розділом ІІ

260

578142

610133

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0

19

БАЛАНС

280

760581

803028

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

51 884

51 884

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

3

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

120819

121352

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом І

380

172703

173239

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

415

416

417

418

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом ІІ

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

30000

0

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

6012

6246

Інші довгострокові зобов’язання

470

87410

184455

Усього за розділом ІІІ

480

123422

190701

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

70

0

Векселі видані

520

911

800

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

286448

206248

Поточні зобов’язання з розрахунками:

 

 

з одержаних авансів

540

42652

35138

з бюджетом

550

1328

793

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

1111

1485

з оплати праці

580

2250

3094

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

129686

191530

Усього за розділом IV

620

464456

439088

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

БАЛАНС

640

760581

803028


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2008 р.

Форма № 2

1801003

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

852049

914634

Податок на додану вартість

015

( 141752 )

( 152327 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

710297

762307

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 611001 )

( 630271 )

Валовий:

прибуток

050

99296

132036

збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

177560

444989

Адміністративні витрати

070

( 30064 )

( 20238 )

Витрати на збут

080

( 51737 )

( 106182 )

Інші операційні витрати

090

( 168389 )

( 397793 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

26666

52812

збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

957

362

Інші доходи

130

130317

172

Фінансові витрати

140

( 4050 )

( 5396 )

Витрати від участі в капіталі

150

( 7605 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 136182 )

( 25 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

10103

47925

збиток

175

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(9570)

(22279)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

533

25646

збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

533

25646

збиток

225

( 0 )

( 0 )
Похожие страницы:

 1. Методи оцінки потенціалу підприємства

  Учебное пособие >> Экономика
  ... і методи , що дають можливість оцінити суб’єктні складові – якісні. Для оцінки ПП ... ризикова процентна ставка. процент на ризик, який пов’язаний з інвестиційними ... -будівельні 2) фінансово-експлуатаційні. Витратний підхід до оцінки нерухомості. Його сутн ...
 2. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

  Реферат >> Финансовые науки
  ... Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризик ... ризику як математичного очікування втрат чи збитків. В інвестиційному й фінансовому ... інформацію про кількісні характеристики "поганої" множини стан ...
 3. Оцінка фінансового стану

  Дипломная работа >> Финансы
  ... полягають передовсім у тому, що: якісні характеристики фінансової звітності розглядались з позиц ... ваги активів з високим рівнем ризику фінансовий стан погіршується [21 ... здійснення оцінки фінансового стану економіко-математичними методами з врахуванням оцінок ...
 4. Методи оцінки та відбору працівників підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТА ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ 1.1 Відбір працівників як ... ів; високий ступінь ризику через те, що ... діяльності комунального підприємства «Сніжинка». 1.6 Місцезнаходження підприємства ... кандидата власником. 5.3 Рішення фінансово-економічних питань, що ...
 5. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... зують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за ... од; * якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів; * ... 20, c. 175] 1.3 Прийоми та методи оцінки фінансового стану підприємства Традиційна ...

Хочу больше похожих работ...