Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Политология->Реферат
Терроризм - одно из самых опасных явлений современной жизни. Методы и практика политического терроризма: представляют собой грубое пренебрежение закон...полностью>>
Политология->Контрольная работа
Политическая наука, или политология, сравнительно молодая научная и образовательная дисциплина. Процесс ее формирования происходил на фоне все более в...полностью>>
Политология->Реферат
Определение понятия власти, её сущности и характера имеет важнейшее значение для понимания природы политики и государства, позволяет выделить политику...полностью>>
Политология->Реферат
Как правило, под либеральными идеями подразумевается стремление к свободе, демократии, гуманизму. Либерализм основывается на признании приоритетности ...полностью>>

Главная > Реферат >Политология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

96


ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

ДО ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ.......................................................................................8

  1. Становлення, сутність та функції ПР

  2. Політичний ПР

  3. Урядовий ПР

РОЗДІЛ 2.

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ....................................43

2.1 ПР як політичний перфоманс

2.2 Зовнішньополітичний ПР: образ України

2.3 Інтернет-технології в політичному ПР

РОЗДІЛ 3.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПР

В УКРАЇНІ ТА ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ ........................................................70

3.1 Політичний ПР України та Донбасу: проблеми становлення ринку

консультацій

3.2 Політичний ПР органів місцевого самоврядування, політичних партій Донецької області

ВИСНОВКИ...........................................................................................................84

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................90

ВСТУП

Становлення сучасної політичної науки проходить в умовах все більшого поступу, пов’язаного з загальним технічним та теоретичним проривом, який не усунув суперечки між політичною практикою та теорією, але поклав підвалини для взаємодії останніх.

Політичні консультації та їх ринок консалтингу як такий, став невід’ємною рисою демократичних політичних систем, сприяючи фаховому підходу не тільки до потреб політичних партій та лідерів, а й забезпечення вимог прозорості в інформуванні громадян, можливості зворотнього зв’язку з обраними парламентарями, членами виконавчої та судової гілок влади. Актуальність теми політичних паблік рілейшнз в Україні посилюється з мірою наближення держави до демократичних стандартів, а суспільства в бік громадянського, коли державні та політичні інститути стають підзвітніми громадськості й існує організований простір комунікацій, зазначений як зв’язки з громадськістю.

Метою дослідження є розкриття основних тенденцій розвитку політичного ПР в Україні, з огляду на глобальний вплив стосунків з громадськістю на розвиток демократичних інститутів суспільства та розгляд перспектив ринку політичного ПР.

Об’єктом даного дослідження є комунікативний процес в межах світових політичних систем, як зовнішнього так і внутрішнього призначення.

Предметом дослідження став політичний ПР в Україні, як складовий світового політичного простору комунікацій, та особливості регіонального, донецького прояву.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити низку задач:

 1. Розглянути основні теоретичні підходи до феномену ПР, політичних та урядових паблік рілейшнз;

 2. Визначити особливості політичного перфомансу в Україні, його відмінності та подібності з західноєвропейським та американським баченням місця та ролі політичного перфомансу;

 3. Проаналізувати основні характеристики сучасного образу України, окреслити його слабкі та сильні сторони, можливості використання технологій та технік випереджувального та реагувального характеру;

 4. Окреслити рівень розвитку політичних ПР в Інтернет-просторі України, як перспективний напрям розвитку політичних комунікацій з громадськістю, оглянути рейтингові Інтернет- ресурси;

 5. Дослідити основні тенденції ринку консультування з питань зв’язків з громадськістю, в межах України та Донецького регіону, рівень використання та поширення технологій політичного ПР серед органів місцевого самоврядуваня та суб’єктів політичного процесу, розглянути перспективи подальшого розвитку.

Визначення мети та завдань визначили наступні методи дослідження: загальнологічні – метод “бритви Оккама (Окгема)”, для з’ясування відмінностей між політичної рекламою, пропагандою та політичними паблік рілейшнз, ретроспективний метод у розкритті теоретичних підходів та історії розвитку, структурно-функціональний для огляду урядових ПР, які розроблялися як насамперед державні механізми зв’язків з громадськістю та мали в основному чітко структурований та функціонально визначений характер, порівняльний (компаративний) метод для вищезгаданого огляду урядових ПР, на основі матеріалу Великобританії, США та України, який дозволив з’ясувати ефективність та відповідність структур ПР для поточних викликів світового та внутрішнього політичного процесу. Комунікативний метод був застосований практично в усіх структурних одиницях роботи, особливо в підрозділі, що стосувався політичного ПР, під час огляду символічного, міфологічного та інформаційного простору.

Досягнення поставленої мети і завдань стало можливим при опррацюванні наступних типів джерел: матеріалів конференції “Громадські зв’язки в Україні: проблеми самовизначення в контексті економічних та передвиборчих реалій” [16], яка була ініційована Всеукраїнською громадською організацією “Українська ліга зі звязків із громадськістю”. Вони містили цінні матеріали як теоретичного, так і прикладного змісту, оскільки доповідачами виступали відомі консультанти політичних лідерів та інші спеціалісти з паблік рілейшнз в Україні. Періодичні видання “Політика і культура”, які містили численні статті українських фахівців з міжнародних та українських політичних паблік рілейшнз, таких як І. Слісаренко [57], Г.Почепцова [44,46,50], А. Почепцової [43], робили не тільки огляд теоретичної бази, а й аналізували сучасні проблеми крізь досвід інших держав, пропонуючи власне бачення щодо їхнього розв’язання. Не менш змістовним на матеріали було періодичне видання – газета “Дзеркало тижня”, яке піднімало питання розвитку українського урядового ПР, не тільки українськими, а й закордонними оглядачами [17,31,63], проблеми політичного ПР та реклами в Україні [20]. Періодичне видання Верховної Ради України журнал “Віче”, в якому були розміщені матеріали дослідників О. Білоруса, О. Зарнецької з питань комунікаційного простору [5], захисту інформаційного поля О. Литвиненка [34], присвячені проблемам іміджу України М. Недопитанського [40], політичному перфомансу в телевізійному та Інтернет форматі Г. Нідермайєра [41] та ряд інших. Попри те, що рівень видань “Політика і культура” та “Дзеркало тижня” не є академічним, слід відмітити високі вимоги до підготовки матеріалів та рівня фаховості авторів; журнал “Віче” містив доволі неоднорідні матеріали, від коротких відгуків на події політичного процесу, в яких застосовувалися технології ПР, до аналізу світового та українського законодавства про питання захисту та нормування інформаційних потоків тощо.

Окремо можна виділити видання Вісник Московського державного університету, серії “Журналістика”, “Соціологія і політологія”, які містили серйозну методологічну та теоретичну цінність в підготовці дослідження [10,24,61,65]. Також, меншою мірою, були використані матеріали таких періодичних видань як: “Політична думка”, “Політика і час”, “Сучасність”, “Людина і політика”, “Молода нація”.

Автором дослідження було використано велику кількість українських та закордонних (російських) Інтернет видань. Серед них можна виділити ресурс ВРУ [98], політичних партій та блоків [74,86,100,102,104,113,114], окремих лідерів [72,73,79,84,85,93,107,110], сайту моніторингу відвідуваності [108], сайтів російських дослідників Р. Вахiтова та А. Яковлєва [75,115], донецькі Інтернет-ресурси [87], які дозволили широко проаналізувати стан та перспективи сучасного українського політінтернету та його відповідності цілям та методам паблік рілейшинз.

Щодо емпіричних даних, то в дослідженні були використані матеріали міжнародного соціологічного дослідження “Вивчення закордонних новин та потоку міжнародних новин в 90-х рр.”, наведені Т. Манько [35], моніторинг відвідування українських сайтів за рубриками “політика” та “політика і суспільство” [108]. Завдяки використанню цих матеріалів, автор мав змогу самостійно проаналізувати інформацію й використати ранжовані списки для виявлення основних тенденцій.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше були з’ясовані причини переважання структурно-функціонального (урядового) підходу серед праць українських дослідників, висловлене авторське бачення еволюції політичного перфомансу та причин занепаду вуличного перфомансу, зниження динаміки протестних акцій, не зважаючи на високий протестний потенціал серед населення. Доведено, що подальше витіснення опозиційного ПР на маргінес політичного життя, тільки загострює політичне протистояння й не сприяє налагодженню політичного діалогу, обґрунтовано необхідність підвищення кваліфікаційного рівня фахівців з політичних ПР, стимуляцію ринка консультацій політичних паблік рілейшнз.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані як для підготовки лекцій з політичних паблік рілейшнз, так і стати корисними при написанні наукових та публіцистичних статей, розробленню рекомендацій для органів місцевого самоврядування, політичних партій, лідерів, структурних підрозділів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Загальний обсяг роботи (без переліку джерел та літератури) становить 89 сторінок, кількість розділів 3, підрозділів 8, використаних джерел та літератури 115.

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ

1.1 Становлення, сутність та функції PR.

Ще в недавньому минулому маловідоме для пострадянських країн поняття “паблік рілейшнз” здобуває в наш час все більше уваги, як з боку науковців, так і фахівців, чия робота пов’язана з громадськістю. Якщо на Заході превалюють фінансові, урядові й кризові паблік рілейшнз, то на пострадянському просторі на перше місце виходять політичні. Навіть розвиток самого ПР в цих країнах обумовлений парламентськими та президентськими кампаніями, в яких приймають участь місцеві чи закордонні фахівці з паблік рілейшнз.

Батьківщиною ПР (Паблік Рілейшнз) прийнято вважати Сполучені Штати Америки. Деякі науковці стверджують, що тактика та прийоми ПР (тоді ще невідомі) широко використовували у політичній боротьбі під час війни за незалежність від Великобританії. Крім збройного протистояння, лідери повстання застосовували апеляцію до думки, цілеспрямоване використання каналів комунікації, прагнення переконати кожного індивіда. Окремо виділяються події 5 березня 1770 року, коли під час звичайної вуличної бійки було вбито 5 мешканців Бостона. Американська революційна преса подала цю подію як “Бостонську бійню”, в якій було обвинувачено англійських військових.

Абсолютизація суто американського походження джерел паблік рілейшнз, на нашу думку не може бути слушною. Відомий німецький політолог та філософ Ю. Габермас, у книзі “Структурні перетворення в сфері відкритості” [14], подає аргументи та факти про тривалу історію розвитку “відкритості”, коли функції комунікації виходили з-поза меж громад та ширилися Європою, завдяки політичним правам та свободам, пресі та іншим чинникам, які сприяли скасуванню монополії на поширення інформації.

Дев’ятнадцяте століття було ознаменоване створенням та розвитком масових видань. На початку століття більшість великих міст США мали свою газету. Головною проблемою був замалий наклад, що було пов’язано з технологією друкування. Внаслідок дорогої ціни, газети залишалися привілеєм для небагатьох, до 20-х років XIX століття читання преси було ознакою заможності. Вже у 1830 р. ситуація кардинально змінюється, поява парового пресу для друкування стає революцією на шляху до масових друкованих органів. Вартість газет почала зменшуватися, наклад збільшуватися.

Завдяки масовій пресі принцип подання інформації споживачам динамічно трансформувався. Новини подавалися оперативно, прийшло розуміння необхідності не “постфактумного”, а вчасного інформування. Почалася спеціалізація у пошуці матеріалів та диференційований підхід до її обробки, почали дослівно публікуватися виступи президентів, звернення уряду тощо.

Такий бурхливий розвиток викликав появу нового інституту прес- посередництва. Серед найбільш відомих прес-агентів прийнято виділяти А. Кендалла та Ф Барнума. А. Кендалл став першим (неофіційним через відсутність посади), прес-секретарем президента США Е Джонсона. Він заклав перші підвалини культури спілкування уряду з пресою та громадськістю. Ф. Барнум, який був не тільки прес-агентом, а й власником пересувного цирку, користувався різними прийомами з метою збільшення прибутків власного закладу. Його майстерність знайшла свій відгук не тільки в продукуванні сенсацій, а й розумінні, чого саме прагне громадськість. Ним широко використовувалися емоції для наповнення повідомлень, що робило їх більш ефективними. Йому належить вислів про те, що: “Публіка має бути обдуреною” (“The public be fooled”) [1,30].Похожие страницы:

 1. Перспективи розвитку та удосконалення податкової системи

  Курсовая работа >> Финансы
  ... підприємств в Україні РОЗДІЛ ІІІ. Перспективи розвитку та удосконалення податкової системи ВИСНОВКИ ... полiтичне явище iз своїми взаємозв’язками як продукт розвитку суспiльства ... зних видах діяльностi, так і у виробництві пріоритетних товарів. Але в нашій кра ...
 2. Зовнішньополітичні пріоритети України

  Реферат >> Астрономия
  ... міністрів закордонних справ (обговорено перспективи розвитку відносин Україна-ЄС і актуальні ... жнародним тероризмом. Сторони затвердили пріоритети виконання УПС на ... ДПС-2004, окрiм традицiйних полiтичної, вiйськово-полiтичної i вiйськової сфер спiвробiтництва ...
 3. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

  Дипломная работа >> Социология
  ... засоби реформ суспiльства. Полiварiантнi в полiтичному вiдношеннi з домiнантою професiйних iнтересiв. ... сть – головною, державний сектор – пріорітетним. Критикуючи тодішн ... і у пресі. Отже, стан, досвід, перспективи розвитку українських шкіл Донеччини, як ...
 4. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

  Дипломная работа >> Социология
  ... людей пpи владi; 2) вiд полiтичного кеpiвництва: його компетентности, чесности, ... перетворень. Тому одним із пріоритетних напрямків розвитку громадянського суспільства в ... ітичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук. – К., 2007. ...
 5. Фінансово-економічна характеристика суб'єкта господарювання на прикладі ДН-4 (Коростенська дирекція залізничних перевезень)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... суб'єкта господарювання 3. Проблеми та перспективи розвитку підприємства Висновки і пропозиції ... , також iз складним фiнансовим та полiтичним станом в краiнi. Таблиця 2.5 Оц ... та перспективи розвитку підприємства До стратегічних пріоритетів політики розвитку ...

Хочу больше похожих работ...