Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Мировая экономика давно работает на принципах инвестиционной экономики Владельцы капитала – экономического электричества, заставляющего шевелиться эле...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В настоящее время одной из наиболее острых проблем России остается обеспечение поступательного развития экономики В числе факторов, влияющих непосредс...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Эффективность проекта Индекс доходности инвестиций по всему дисконтированному чистому доходу составит 1,092 Чистый приведенный доход: 3462,2 тыс руб П...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Повышение эффективности производства, является главной задачей современного предприятия, неизбежно сталкивающегося с жесткой конкуренцией как на заруб...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.2 Комерційні банки у функціонуванні грошової системи

Банки являють собою невід'ємну рису сучасного грошового господарства, їх діяльність тісно пов'язана з потребами відтворення. Знаходячись в центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, банки опосередковують зв'язки між промисловістю і торгівлею, сільським господарством та населенням. Виникнувши як альтернатива державним банківським структурам, комерційні банки стали, по суті, першою сферою економіки, де реально йде її демонополізація, поступово починає діяти конкуренція, гроші й кредит набувають ринкового змісту. Завдяки операціям, які здійснюють комерційні банки вони є невід'ємною і основною частиною сучасного грошового господарства.

Комерцiйнi банки — головна ланка дворівневої банківської системи. Систематичне виконання зазначених нижче функцій і створює той фундамент, на якому базується робота банку і банківської системи в цілому. І хоч виконання кожного виду операцій сконцентровано в спеціальних відділах банка, вони переплітаються між собою, створюючи потужну базу розвитку фінансової системи країни:

- управління грошовим обігом;

- забезпечення платіжного механізму;

- акумуляція заощаджень;

- надання кредиту;

- фінансування зовнішньої торгiвлi;

- довiрчi операції

- зберігання цінностей;

- консультування i надання iнформацi

Банк може здійснювати операції, передбачені Законом "Про банки і банківську діяльність", Стаття 3 , Статутом банку.

Сьогодні комерційний банк може запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій господарської кон’юнктурі. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретного банківського закладу (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції ). Але є певний базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати. До таких операцій, що конструюють діяльність банка відносять :

- прийом вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб.

- відкриття та ведення поточних рахункiв і банкiв кореспондентів, переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштiв на них.

- розміщення залучених коштiв від свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

Систематичне виконання зазначених функцій і створює той фундамент, на якому базується робота банка. Вони володіють унікальною спроможністю створювати засоби платежу, що використовуються в господарстві для організації товарного обігу і розрахунків.

Спроможність комерційних банків збільшувати і зменшувати депозити і грошову масу широко використовується центральним банком, який через систему обов'язкових резервів управляє динамікою кредиту.

Крім виконання базових функцій, банки пропонують клієнтам безліч інших фінансових послуг:

1. Операцiї з валютними цiнностями.

2. Емісію власних цiнних паперiв.

3. Організацію купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

4. Операцi на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

5. Надання гарантій доручень та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, якi передбачають х виконання у грошовiй форми.

б. Придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданні послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг).

7. Лiзинг.

8. Послуги з відповідального зберiгання та надання в оренду сейфів для зберiгання цiнностей і документiв.

9. Випуск, купівлю, продаж, обслуговування чекiв, векселiв та інших оборотних платіжних iнструментiв.

10. Випуск банкiвських платіжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.

11. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо їх операцiй.

Операцїi приймання вкладів (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, вiдкриття та ведення поточних рахункiв, розміщення залучених коштів належать виключно до банкiвських операцiй, здійснювати якi в сукупностi дозволяється тільки юридичним особам, що мають банківську лiцензiю. Iншi юридичнi особи мають право здiйснювати тiльки двi останні операцiї на пiдставi ліцензії на здійснення окремих банкiвських операцiй, а iншi операції та угоди, передбаченi цiєю статтею, можуть здiйснювати у порядку, визначеному законами України.

За умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України банки також мають право на такi операцiї.

1. Здійснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

2. Здійснення випуску, обігу, погашення державно та iншої грошової лотереї.

3. Перевезення валютних цiнностей та інкасацію коштiв.

4. Операцii за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

• з інструментами грошового ринку;

• з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках з

фiнансовими ф’ючерсами та опцiонами.

5. Довірче управлiння коштами та цінними паперами за договорами з

юридичними та фiзичними особами.

б. Депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть iз ведення реєстрів власників iменних цінних паперiв.

Комерцiйнi банки самостiйно встановлюють відсоткові ставки та комiсiйну винагороду за свої операцiй.

Однією з важливих функцій банку є посередництво в кредиті, яка здійснюється шляхом перерозподілу коштів, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу фондів підприємств і грошових доходів приватних осіб. Головним критерієм перерозподілу ресурсів виступає прибутковість їх використання позичальником. Плата за віддані й отримані в борг засоби формується під впливом попиту та пропозиції. У результаті досягається вільне переміщення фінансових ресурсів у господарстві, що відповідає ринковому типу відносин.

Значення посередницької функції комерційних банків для успішного розвитку ринкової економіки полягає в тому, що вони зменшують ступінь ризику і невизначеності в економічній системі. Банки залучають засоби, що можуть бути віддані в позичку, відповідно до потреб позичальників і на основі широкої диверсифікованості своїх активів знижують сукупні ризики власників грошей, розміщених у банку.

Друга найважливіша функція комерційних банків — стимулювання нагромаджень у господарстві. Адже виступаючи на фінансовому ринку з попитом на кредитні ресурси, банки повинні не тільки максимально мобілізувати наявні в господарстві заощадження, а й формувати ефективні стимули до нагромадження засобів, що в свою чергу формуються на основі гнучкої депозитної політики комерційних банків. Створенню гарантій надійності розміщення накопичених ресурсів служить формування фонду страхування активів банківських установ, депозитів у комерційних банках.

Поряд зі страхуванням депозитів важливе значення для вкладників має доступність інформації про діяльність банків і про ті гарантії їми надані.

Третя функція банків — посередництво в платежах між окремими самостійними суб'єктами. Платіжний механізм — структура економіки, що здійснює "обмін речовин" у господарській системі. Методи платежу поділяються на готівкові і безготівкові. У великому обороті домінують безготівкові платежі і розрахунки. Існує велика розмаїтість видів безготівкових розрахунків: переказний вексель, банківська тратта, простий вексель, чек. Комп'ютерна революція мала великий вплив на характер і технологію грошових розрахунків. Розвиток одержали дві системи автоматизованих розрахунків: "роздрібні" системи електронних розрахунків і міжбанківські системи перекладу засобів .У США в даний час мається чотири системи роздрібних платежів: автоматичні розрахункові палати, що виконують функції розрахункових палат, але паперові носії замінені магнітними, на яких вони мають формат, зручний для швидкісної обробки на ЕОМ; банківські автомати, які дозволяють виконувати операції:

- зняття грошей з поточного чи ощадного рахунків в банку;

- одержання позики в межах відкритого ліміту;

- депонування грошей на рахунку з одержанням депозитної квитанції;

- одержання інформації про стан рахунка клієнта в банку;

- переказ коштів з одного рахунку на іншій;

- обмін іноземних банкнот на місцеву валюту;

- термінали в торгових точках, щоб здійснювати оплату повсякденних покупок;

- банківське обслуговування вдома - перспективний елемент розрахунків - комплекс послуг по наданню клієнтам банку фінансової інформації, а також здійсненню з їх ініціативи банківських угод з передачею інформації за наявності персонального комп'ютера. Також банки володіють унікальною спроможністю створювати засоби платежу, що використовуються в господарстві для організації товарного обігу і розрахунків. Спроможність комерційних банків збільшувати і зменшувати депозити і грошову масу широко використовується центральним банком, який через систему обов'язкових резервів управляє динамікою кредиту.

У зв'язку з формуванням фондового ринку добре розвивається посередництво в операціях з цінними паперами. Банки мають право виступати як інвестиційні інститути, що можуть здійснювати діяльність на ринку цінних паперів як посередника; інвестиційного консультанта; інвестиційної компанії й інвестиційного фонду. Виступаючи у ролі фінансового брокера, банки виконують посередницькі функції при купівлі-продажі цінних паперів за рахунок і з дорученням клієнта.

Інвестиційний портфель банку контролюється законом. Це означає, що держава встановлює норму відсотка, відповідно до якої визначена частина (до 90%) повинна складатися з цінних паперів держави, інша — часток підприємств. Банки купують тільки висококласні папери відповідно до оцінки кредитними агентствами зв'язаного з ними ризику.

Як інвестиційний консультант банк робить консультаційні послуги своїм клієнтам із приводу випуску і обертання цінних паперів. Якщо банк бере на себе роль інвестиційної компанії, то він займається організацією випуску цінних паперів і видачею гарантій по їх розміщенню на користь третьої особи; купівлею-продажем цінних паперів від свого імені і за свій рахунок, у тому числі шляхом котирування цінних паперів, тобто повідомляє на визначені цінні папери "ціни продавця" і "ціни покупця", по яких він зобов'язується їх продавати і купувати. Лізинг і факторинг — форма фінансування довгострокової оренди дорогого устаткування. Відповідно до договору про лізинг орендар одержує в довгострокове користування устаткування за умови внесення періодичних платежів власнику устаткування. Ставки по лізинги розраховуються виходячи з витрат виробництва, відсотків, податків.Похожие страницы:

 1. Грошової системи незалежної України

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ільки грошова система кожної країни визначається її внутрішнім законодавством, саме явище грошової системи поста ... функціонування грошової системи країни. За сферою охоплення економічних відносин грошова система – явище надзвичайно ...
 2. Грошова система та її елементи

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... грошової системи країни. За сферою охоплення економічних відносин грошова система ... Складовою національної грошової системи країни є національна валютна система, хоч вона ... кредиту підривається база грошової системи країни, а підприємства позбавляються ...
 3. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... і регулюється законами, встановленими державою. Грошова система країни формується історично, що познача ... ільки грошова система кожної країни визначається її внутрішнім законодавством, саме явище грошової системи виступа ...
 4. Поняття грошової системи та її елементи

  Реферат >> Финансы
  ... функціонування грошової системи країни. За сферою охвату економічних відносин грошова система  явище надзвичайно ... ільки грошова система кожної країни визначається її внутрішнім законодавством, саме явище грошової системи виступа ...
 5. Методи регулювання грошової маси країни

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... види Грошова система, грошова маса, її структура Закони грошового обігу та методи регулювання грошової ... і; закон обігу грошей; грошова система; грошова маса; готівкові гроші; ... 6. Закони грошового обігу Грошей в системі грошового обігу країни для обслуговування ...

Хочу больше похожих работ...