Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Интернет становится все более универсальной технологией бизнес – коммуникаций как с клиентами, так с компаниями сектора b-2-b, а также проведения PR- ...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Маркетинг - одна из основополагающих дисциплин для профессиональных деятелей рынка, таких, как коммивояжеры, розничные торговцы, работники рекламы, ис...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Маркетинговые исследования представляют собой одну из наиболее важных сторон маркетинга и связаны со всеми аспектами маркетинговой деятельности. Кажды...полностью>>
Маркетинг->Реферат
По состоянию на 1 января 2010 года в России по данным ФСГС в отрасли по производству стали зарегистрировано 347 крупных и средних предприятий. Количес...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все більшої ваги в управлінні підприємством набуває така складова комплексу маркетингу, як методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень. Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.

У роботі приведені дані про діяльність ТОВ “Олена” – одного з ведучих продавців офісної техніки у Рівному та прилеглих областях.

Ціль роботи – розкриття сутності комплексу маркетингових комунікацій;

показати наявність навичок практичного здійснення деяких видів маркетингової діяльності: аналізу й інтерпретації результатів маркетингових досліджень, формування найбільш ефективної політики просування товару. Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства.

Рішення цих питань дозволить фірмі найбільше вигідно розподілити наявні в неї ресурси, і тим самим збільшити прибуток.

І. 1. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його

роль в системі управління підприємством.

Маркетингові комунікації варто розглядати як управління процесом просування товару на всіх етапах – перед продажем, у момент продажу, під час споживання, після споживання. В соціальному аспекті на рівні організації комунікація виконує інформаційну, командну, інтеграційну та переконуючу роль. Усередині підприємства первинну роль відіграє ієрархічний розподіл повноважень між працівниками, який формує певні потреби у комунікаціях, спільність і двобічність намірів працівників, особливості правил комунікації. Слушною видається думка Г.Почепцова про те, що система ієрархічної комунікації, де раніше панував наказ, повинна змінюватися на систему демократичної комунікації, основою якої має бути переконання [2].

Виходячи з визначення сутності комунікації, її ролі можна зробити висновок, що в керуванні підприємством діє система комунікацій - сукупність елементів, яка безпосередньо пов’язана з цілями, функціями і організаційною структурою підприємства, напрямами інформаційних потоків, технологією їх передачі, розробкою комунікаційних стратегій в управлінні.

Такою системою буде слугувати маркетингова система комунікацій. За твердженням В.Бебика [“Політичний менеджмент і маркетинг”], процес передачі економічної інформації, яка циркулює від однієї частини економічної системи до іншої, між економічною, політичною і суспільною системами, а також між суспільними групами та індивідами, називається системою МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ.

Таке твердження-характеристика маркетингових комунікацій розкриває їх глобальний зміст, але не дає характеристики робочого механізму досягнення мети. Воно є правильним для дослідження суспільства в цілому, але для конкретного підприємства як складової частини суспільства пропонуємо наступне твердження:

Система маркетингових комунікацій являє собою діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання і нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їхнього збуту і створення позитивного іміджу фірми.

Основними інструментами маркетингових комунікацій слугують реклама, персональні продажі, комплекс стимулювання збуту, пропаганда, “паблік рілейшнз”, які є складовими частинами комплексу маркетингових комунікацій (КМК). Кожна зі складових системи маркетингової комунікації має свої особливості, але усі вони доповнюють один одного, створюючи єдиний комплекс. Деякі характеристики складових маркетингових комунікацій подані в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні характеристики складових маркетингових комунікацій.

Реклама

експресивний характер, можливість ефективно уявити товар, саму фірму;

масове охоплення аудиторії;

можливість багаторазового обертання, спроможність до умовлянь і переконань;

суспільний характер;

спроможність вести тільки монолог з аудиторією споживачів;

потреба великих асигнувань.

Персональні продажі

особистий характер;

безпосереднє, живе спілкування з аудиторією у формі діалогу;

примус до зворотного реагування;

найбільша вартість серед усіх засобів просування в розрахунку на один контакт;

Пропаганда

Інтенсивний характер;

Одиничне, немасове охоплення аудиторії, можливість разового обертання;

Найбільша ефективність примуса до покупки;

Відносно невелика вартість проведення;

наявність добровільних пропагандистів із числа споживачів продукції або робітників фірми;

достовірність запропонованої інформації.

“Паблік рілейшнз”

висока достовірність інформації в очах споживачів, тому що її подають у вигляді новин а не оголошень;

широке охоплення аудиторії;

ефект, що довго діє; зміст інформації фірма не завжди в стані контролювати; дуже часто доповнює рекламу, рідко існує самостійно.

Стимулювання збуту

принадність заходів стимулювання збуту в очах споживачів;

примус до здійснення покупки;

імпульсивний характер;

короткодіючий ефект, котрий неприйнятний для формування стійкої відданості одній марці товару;

підвищується ефективність при застосуванні разом із рекламою

Дамо стислі характеристики кожної з них:

Реклама – будь-яка платна неособиста форма поширення інформації про фірму і її товар.

Персональні продажі – усне уявлення товару в ході бесіди з одним або декількома потенційними покупцями заради продажу товару.

Комплекс стимулювання збуту – короткочасні примусові заходи заохочення споживачів до покупки / знижки в ціні, розпродажі, лотереї, тощо.

Пропаганда – будь-яка безкоштовна особиста форма поширення інформації про фірму і її товар.

“Паблік рілейшнз” – діяльність людини або групи людей, спрямована на формування позитивного іміджу фірми у громадськості за допомогою засобів масової інформації.

Спрямовуючи свої комунікаційні зусилля, фірма очікує від адресатів бажаного для неї зворотного реагування, як-от: від споживачів – покупки товару фірми; від постачальників і маркетингових посередників – співробітництва на взаємовигідних умовах; від контактної аудиторії, - якщо не підтримки, так відсутності протидії; від органів державного управління – встановлення режиму найбільшого сприяння.

Кожній із названих груп засобів впливу властиві специфічні прийоми комунікації: виставки, ярмарки, демонстрації товару, експозиції в місцях продажу і т.д. У цей же час в якості комунікацій виступає і впливає оформлення товару, упаковування, фасовка, посмішка продавця і його “Дякуємо за покупку!”.

При формуванні системи маркетингової комунікації фірми, крім характеристик складової цієї системи, необхідно враховувати багато чинників, що визначають її ефективність. Роздивимося головні з них:

Тип товару або ринку. Ефективність засобів руху товарів на споживчих ринках і ринках товарів промислового призначення, різноманітна. Виробники товарів широкого вжитку, як звичайно, більше засобів витрачають на рекламу. Фірми, що роблять інвестиційні товари, значні гроші витрачають на організацію персональних продажів, особливо на ринках із невеличкою кількістю потужних споживачів.

Етап життєвого циклу товарів. На етапі розробки товарів комунікаційні зусилля спрямовані, в основному, на ознайомлення потенційних споживачів із корисними властивостями ще не зробленого товару.

На етапі виведення товару на ринок комунікаційні зусилля повинні бути максимальними. Формування системи знань про товар і фірму відбувається за допомогою реклами і “паблік рілейшнз”. Методи стимулювання збуту корисні для “підштовхування” споживачів до апробації товару, а персональні продажі можна використовувати для примусу роздрібних торговців узятися за продаж товару.

На етапі росту інтенсивно застосовується реклама, “паблік рілейшнз”, пропаганда. Методи стимулювання збуту можна скоротити.

На етапі зрілості рекламну кампанію проводять менш інтенсивно, тому що споживачам уже добре відомі товарні марки, але в цей момент активізуються методи стимулювання збуту, пропаганда, тому що хороший, професійний керівник завжди усвідомить, що за тимчасовим спокоєм завжди прямує спад. Для вигравання часу необхідно якомога довше продовжити цей період.

На етапі спаду різко активізуються тільки заходи стимулювання збуту.

Етапи розробки ефективної програми маркетингової комунікації можна розподілити таким чином:

 1. Визначення контактної аудиторії.

 2. Визначення цілі комунікації.

 3. Створення звернення.

 4. Вибір каналів комунікації.

 5. Визначення загального бюджету, виділеного для комунікації.

 6. Ухвалення рішення про змішані засоби просування.

 7. Оцінка результатів просування.

 8. Управління здійсненням комплексних маркетингових комунікацій і координація цього процесу.

Роздивимося деякі з цих етапів.

Визначення цільової контактної аудиторії – це пошук того прошарка споживачів, на який буде спрямований комплекс комунікацій. Така аудиторія може бути подана окремими особами або групами. До неї можуть відноситися потенційні покупці продукції компанії, споживачі, ті, що приймають рішення, і впливають на його прийняття. Основна частина аналізу аудиторії складається з оцінки стереотипних уявлень про компанію, її продукції і конкурентів. Інформація для цього збирається при проведенні маркетингових досліджень. При формуванні системи маркетингових комунікацій необхідно визначити цілі комунікативної політики, які можна уявити таким чином:

Формування попиту

Стимулювання збуту


Стратегічні цілі
Похожие страницы:

 1. Паблік рилейшнз маркетинг комунікації

  Реферат >> Астрономия
  ... . Найчастіше в літературі з маркетингу поняття «просування» та «маркетингові комунікації» вважаються тотожними, якщо до ... маркетингові комунікації просувають товари, а паблік рилейшнз — організації або особистості. Отже, маркетингові комунікації вна­сл ...
 2. Реклама на місці продажу маркетинг комунікації

  Реферат >> Маркетинг
  ... : РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ, МАРКЕТИНГ, КОМУНІКАЦІЇ Рекламні звернення в торгівл ... ше складають плани маркетингу, включаючи в план маркетингових комунікацій роботу з ... за­садою маркетингової політики комунікацій у торгівлі. Комуніка­ції — це взаємозв' ...
 3. Комунікації в сучасному маркетингу

  Реферат >> Маркетинг
  ... ії інтегрованих маркетингових комунікацій є Поль Сміт (Англія, Лондон). У своїй монографії "Маркетингові комунікації. Інтеграційн ... ризику; прийняття рішення і придбання товару. Маркетингові комунікації в цьому випадку повинні забезпечувати одержання ...
 4. Комунікаційна політика готельних ланцюгів

  Реферат >> Маркетинг
  ... зауважити, що комунікаційна політика відіграє дуже важливу роль в маркетинговій пол ... .net/books_ukr/roglev11-13.htm. 7. Маркетингові комунікації [Електронний ресурс ] - Режим доступу: http ...
 5. Шляхи підвищення маркетингової діяльності ТОВ Нові комунікації

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... , називається системою маркетингові комунікації. Таке твердження-характеристика маркетингових комунікацій розкриває їх глобальний ... . В недемократичній економічній системі маркетингові комунікації характеризуються диктаторством, нав’язуванням громадянам ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019500255584717