Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
Финансовый рынок – это- рынок ценных бумаг понятие ценных бумаг, ценные бумагами считаются акции и право получение дохода В зависимости от того , каки...полностью>>
Финансы->Реферат
Конечно, наше налоговое законодательство оставляет желать много лучшего, но, тем не менее, его необходимо досконально знать, особенно в части налогооб...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Деньги являются важнейшим атрибутом рыночной экономики От того, как функционирует денежная система, во многом зависит стабильность экономического разв...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Актуальность выбранной темы заключается в том, что, само слово «деньги» вызывает интерес Частные лица, так же, как предприятия, стремятся к увеличению...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКООПСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

на тему «Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства»

(виконана на матеріалах Селянського (фермерського) господарства «Оріон»)

Роботу виконала студентка факультету

Фінансів та обліку

Групи Ф - 42

Махно Оксана Валентинівна

Науковий керівник, Доцент

Журавльова Юлія Юріївна

Робота подана на кафедру і зареєстрована

«____»_____________ 200 __ р. № _____

Робота перевірена і допущена до захисту

«____»_____________________ 200___ р.

Захист відбувся «____»_______ 200 ___р.

Оцінка «__________________________»

Полтава 2009

Зміст

Вступ

 1. Сутність та значення аналізу оборотних активів підприємства

 2. Фінансово-економічна характеристика діяльності селянського (фермерського) господарства «Оріон» та постановка аналітичної роботи на ньому

 3. Аналіз стану, динаміки і структури оборотних активів фермерського господарства

 4. Аналіз ефективності використання оборотних активів господарства

 5. Шляхи покращення структури та ефективності використання оборотних активів підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків об’єктивно сприяла розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз. Саме розвиток фінансових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємства та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності та всебічності оцінювання існуючого фінансового стану підприємства. Зміст фінансового аналізу складається з визначення конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексної їх оцінки у взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості; дослідження причин та наслідків цих зв'язків; обчислення величини впливу чинників на кінцевий результатний показник; визначення пріоритетних напрямів розвитку; оцінки обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень.

Ринкова економіка спричинює необхідність докорінної перебудови економічних відносин в аграрному секторі. На сьогодні в Україні в цій галузі існують різні форми господарювання: акціонерні сільськогосподарські підприємства, агрофірми, фермерські та особисті підсобні господарства. Щоденно їм треба доводити свою життєдіяльність в умовах ринку і конкуренції. У даній курсовій буде проведено аналіз малого, селянського (фермерського) господарства «Оріон».

Актуальність теми визначена важливою роллю аналізу оборотних активів, проведення такого аналізу дозволяє, з одного боку, визначити стабільність окремих джерел формування оборотних активів з точки зору можливості їх використання в майбутньому, з другого – виявити, на фінансування яких операцій витраченні кошти, чи є це використання доцільним та чи збережеться в майбутньому структура використання коштів, що склалася.

Метою дослідження курсової роботи є детально розглянути і описати роль обліку, аналізу і контролю оборотних активів в системі управління діяльності підприємства, написати коротку фінансово-економічну характеристику селянського (фермерського) господарства «Оріон», зробити аналіз і контроль оборотних активів. Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання:

 • з’ясувати сутність та значення аналізу оборотних активів підприємства;

 • здійснити фінансово-економічну характеристику діяльності селянського (фермерського) господарства, та постановку аналітичної роботи на ньому;

 • проаналізувати стан, динаміку і структуру оборотних активів даного підприємства;

 • проаналізувати ефективність використання оборотних активів;

 • з’ясувати шляхи покращення структури та ефективності використання оборотних активів підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми організації і формування та управління оборотними активами підприємства.

Об’єктом дослідження підприємства є оборотні активи фермерського господарства, що являють собою сукупність матеріальних та грошових цінностей підприємства, що знаходиться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму протягом одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує господарство, а також причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів господарської діяльності підприємств у їх взаємодії.

Літературні джерела, інформаційну базу дослідження складають законодавчі акти України, статті з даної проблеми, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, що стосуються досліджуваної проблеми, бухгалтерська і статистична звітність підприємства, тобто це внутрішні і зовнішні джерела інформації.

До внутрішніх джерел інформації ми відносимо звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма №1-м) та звіт про фінансові результати (форма №2-м), для суб’єктів малого підприємництва. Зовнішні дані - це матеріали преси, фінансові довідники, висновки аудиторських фірм тощо.

Для досягнення поставленої в роботі мети, я використовувала наступні методи: загальнонаукові, методи порівнянь, методи групувань, спостереження, методи комплексної оцінки і аналітичні процедури та інші.

 1. Сутність та значення аналізу оборотних активів підприємства

В сучасних умовах конкурентного ринку ефективне управління основними економічними процесами: формування та використання оборотних активів (Рис.1.1) в оперативній діяльності вирішує ряд питань стратегічного розвитку підприємства і забезпечує кінцеві результати господарської діяльності. Більшість вітчизняних підприємств не витримують жорсткої конкуренції, не досягають високого рівня доходності через нестачу оборотних коштів, потоків оборотних активів. Проблема оцінки рівня забезпеченості підприємств оборотними активами, джерел їх фінансування, визначення ефективності використання та їх якісного нормування дуже складна та актуальна з позиції прийняття стратегічних управлінських рішень на кожному підприємстві.

Рис.1.1. Динаміка оборотних активів СФГ «Оріон» у 2006 – 2008 роках, тис.грн.

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 оборотні активи – це грошові кошти та еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначенні для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу[3].

У процесі обробки літератури з питань управління оборотними активами можна сказати, що це питання більш розвинуто у зарубіжних виданнях. Значна частина розробок з фінансового менеджменту взагалі, і управління оборотними активами зокрема, належить американським вченим 50-70 років, таким як В.Баумоль, Дж. Уілсон, М. Миллер, Д. Орр, Є. Брігхем, Д. Шим, Д. Сігел, В.Хорн. [4,5]. Ці вчені займалися розробкою як окремих напрямків фінансового менеджменту, так і всього його курсу. Вітчизняні науковці також значну увагу приділили згаданим питанням, серед таких вчених Бланк І.О., Стоянова О.С., Родіонова Р.О., Фомін П.О., Хохлов В.В. Так, наприклад, А.В. Шегда розглядає оборотні активи як сукупність коштів, що забезпечують поточну діяльність підприємства у сфері виробництва та у сфері обігу[17].

Українські дослідники, серед яких Лучков О.І., Потійко Ю.А., Карбовник А.М., Маргасова В.Г., Драгун Л.М., Шевченко В.Ф., Бондаренко О.Л. Ремньова Л.М., Філімоненков О.С. [4,] та ін., приділяють велику увагу загальним питанням фінансового управління в Україні, а деякі з вчених займаються конкретними розробками управління окремих статей оборотних активів. Тобто, бачимо, сформоване досить потужне теоретичне підґрунтя для досліджень в напрямку управління оборотними активами, але у вітчизняній літературі наявна мала кількість практичних рекомендацій та моделей, які може застосовувати рядове підприємство.

Управління оборотними активами в більшості робіт зводиться, з одного боку, до визначення достатнього рівня і раціональної структури оборотних активів (підходи до формування оборотних активів), а з іншого боку – до визначення величини і структури джерел їхнього фінансування (стратегії управління оборотним капіталом).

Значення управління оборотними активами на підприємстві полягає перш за все в тому, що оборотні активи переважної кількості підприємств складають більше половини всіх її активів. Основним завданням оборотних активів - є забезпечення безперервного процесу виробництва. Оборотним активам належить особливе місце у структурі підприємства, бо переважно вони забезпечують стійкий фінансовий стан, кредитоспроможність, інвестиційну привабливість господарюючого суб’єкта.

Аналіз оборотних активів проводять у наступній послідовності:

 • на першому етапі оцінюють загальний розмір оборотних активів підприємства та аналізують зміни в їх обсязі впродовж звітного періоду. При проведенні цієї роботи визначається також питома вага оборотних активів у загальному обсязі майна та її зміна протягом періоду;

 • на другому етапі досліджують структуру оборотних активів підприємства за видами активів, а також іншими кваліфікаційними ознаками (прибутковості, швидкості оборотності, платоспроможності). Це дозволяє оцінити основні тенденції в зміні складу оборотних активів та ступінь досягнення відповідної мети діяльності;

 • в ході проведення третього етапу аналізу необхідно кількісно оцінити вплив факторів, які обумовлюють зміни в обсязі оборотних активів підприємства;

 • на четвертому етапі аналізу оцінюють зміни в складі джерел фінансування оборотних активів підприємства. Для цього обчислюють розмір власного оборотного капіталу, порівнюють з відповідними показниками за попередні періоди. Питома вага власних джерел фінансування оборотних активів використовується для оцінки ступеня фінансової стійкості підприємства, його незалежність від зовнішніх джерел фінансування;Похожие страницы:

 1. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... . Показники майнового стану підприємства характеризують стан та структуру активів підприємства у сукупності з джерелами їх покриття ... оборотних коштів підприємства має здійснюватись постійно і бути необхідною складовою фінансового анал ...
 2. Облік оборотних активів підприємства

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В процесі аналізу показників ефективності використання оборотних активів підприємства важливим є визначення ... як елемент фінансової звітності відображає фінансовий стан підприємства, надає загальну ...
 3. Аналіз ліквідності підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і підприємства 17 2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 17 2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства ... даними цієї таблиці видно, що у складі оборотних активів підприємства найбільшу частку займають товарн ...
 4. Аналіз ліквідності підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... є відношенню власних оборотних коштів підприємства до суми джерел власних оборотних коштів підприємства до суми ... ів. 5. Методика розрахунків та аналізу чистих активів підприємства Аналізуючи фінансове становище підприємства з метою вкладення в нього ...
 5. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

  Реферат >> Финансовые науки
  ... їх складовими у складі оборотних активів підприємства, зміни їх у динаміці. Першим показником виникнення фінансових труднощів є тенденц ... потоків підприємства та формування необхідної звітності; - аналіз грошових потоків підприємства у попередньому ...

Хочу больше похожих работ...