Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Задача
Система показателей эффективности производства должна давать всестороннюю оценку использования всех ресурсов предприятия и содержать все общеэкономиче...полностью>>
Экономика->Реферат
С внедрением рыночных отношений произошли существенный изменения. Так, начал функционировать рынок жилья, изменилась структура жилого фонда по формам ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
  В России 14,5 тыс. предприятий, занимающихся производством хлеба, из них около 10,5 тыс. малых пекарен – на их долю приходится около 13-15% производ...полностью>>
Экономика->Реферат
Несомненно, для того чтобы проводить анализ федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) предприятий” и изучать основные методы государствен...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Чистий прибуток від реалізації заходів плану

, (11)

де Под - сума податку на прибуток, грн.

Розрахунок чистого додаткового грошового потоку

, (12)

де - додатковий чистий грошовий потік, тис. грн;

- додатковий чистий прибуток, тис. грн;

- додаткова річна амортизація, яка розраховується від суми капітальних вкладень, тис. грн.

Розрахунок теперішньої вартості чистого додаткового грошового потоку за термін 5 років:

, (13)

де - теперішня вартість чистого додаткового грошового потоку, тис. грн;

- коефіцієнти ймовірності (визначають розробники проекту шляхом складання прогнозу змін макро - та мікросередовища підприємства на наступні 5 років);

- коефіцієнт дисконту (розраховується за обліковою ставкою НБУ).

Розрахунок чистої теперішньої вартості додаткового грошового потоку

, (14)

де ЧТВ - чиста теперішня вартість додаткового грошового потоку, тис. грн.;

- сума теперішньої вартості додаткового грошового потоку за розрахунковий період (5 років), тис. грн;

- додаткові капітальні витрати, тис. грн.

Розрахунок індексу окупності (рентабельності) проекту

, (15)

де - індекс окупності (рентабельності) проекту.

10. Фінансова санація і банкрутство підприємства

Банкрутство підприємства відбувається внаслідок глибокої фінансової кризи. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованості діяльності підприємства та обмеженість можливостей впливу його фінансових менеджерів на фінансові відносини. З кризовими явищами пов'язані загроза неплатоспроможності та банкрутства, діяльність підприємства в неприбутковій сфері або брак у фірми ресурсів для подальшого функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємця полягає у його неспроможності здійснювати фінансове забезпечення поточної господарської діяльності. Фінансова криза підприємства характеризується такими параметрами:

 • джерела виникнення;

 • вид кризового процесу;

 • стадія розвитку кризи.

Аналіз вказаних ознак дозволяє вчасно і правильно визначити фінансову неспроможність підприємства та підібрати ефективні санаційні заходи. Фінансову кризу підприємства можуть зумовити внутрішні або зовнішні чинники.

Головними зовнішніми факторами фінансової кризи можуть бути:

 • спад ділової активності в економіці країни;

 • зменшення купівельної спроможності населення;

 • постійне підвищення рівня інфляції;

 • нестабільність господарського та податкового законодавства;

 • нестабільність фінансового та валютного ринків;

 • посилення конкуренції в галузі;

 • кризові процеси в окремих галузях;

 • сезонні коливання попиту і пропозиції товарів;

 • дискримінаційні заходи щодо підприємств з боку органів влади;

 • політична нестабільність у країні або у країнах фірм-постачальників;

 • конфлікти між засновниками підприємства.

Вплив зовнішніх факторів на фінансовий стан підприємства має стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо фінансові менеджери помилково або несвоєчасно реагують на них. Для своєчасного реагування підприємство повинне мати систему раннього попередження і реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства.

До внутрішніх факторів фінансової кризи відносять:

 • недосконалість системи менеджменту;

 • недосконалість організаційних структур;

 • низький рівень кваліфікації управлінських кадрів;

 • недостатню потужність фірм-постачальників;

 • неефективну систему маркетингу, яка призвела до втрати ринків збуту;

 • прорахунки в інвестиційній політиці;

 • відсутність інновацій;

 • недостатнє фінансування;

 • незадовільну роботу служб контролінгу.

Типовими наслідками впливу перелічених факторів на фінансово-господарську діяльність підприємства є:

 • втрата цільових споживачів;

 • втрата кількості замовлень та контрактів;

 • порушення ритмічності виробництва і недостатнє використання виробничих потужностей;

 • підвищення собівартості продукції і зменшення прибутку;

 • збільшення неліквідних основних засобів та понаднормативних запасів;

 • збільшення плинності кадрів;

 • зменшення обсягів реалізації продукції.

У практиці підприємницької діяльності можуть зустрічатися такі види криз:

 • стратегічна - коли зруйнований виробничий потенціал та бракує довгострокових факторів зростання;

 • прибутковості - збитки "з'їдають" власний капітал, що призводить до незадовільної структури балансу;

 • ліквідності - підприємство є неплатоспроможним, або існує загроза її виникнення.

Кризові явища на підприємстві складаються із трьох фаз:

 • перша фаза - безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства, якщо його своєчасно переводять на режим антикризового управління;

 • друга фаза - загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує проведення фінансової санації;

 • третя фаза - кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням підприємства і потребує негайної його ліквідації.

Закон України "Про банкрутство" визначає банкрутство як пов'язану з недостатністю активів в ліквідній формі нездатністю юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності у встановлений строк задовольнити вимоги кредиторів та виконати зобов'язання перед бюджетом (ст. 1 Закону України "Про банкрутство").

Якщо суд ухвалив рішення про стягнення заборгованості, але боржник не в змозі її погасити, то протягом місяця з дня винесення ухвали судом кредитор може звернутися із заявою про порушення справи про банкрутство боржника.

Діяльність підприємства може припинятися за таких обставин:

 • з власної ініціативи або за рішенням трудового колективу;

 • на підставі рішення суду у зв'язку з невиконанням умов, встановлених чинним законодавством;

 • у разі визнання його банкрутом;

 • у разі закінчення строку дії ліцензії.

Ліквідацію підприємства здійснює ліквідаційна комісія, яка створюється власником або уповноваженим ним органом, судом. Власник або суд, які приймають рішення про ліквідацію, встановлюють порядок і строк проведення ліквідації, а також строк для заяв претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

Ліквідаційна комісія здійснює оцінку майна ліквідованого підприємства, розраховується з кредиторами, складає ліквідний баланс і подає його тому, хто прийняв рішення про ліквідацію. Достовірність балансу підтверджується аудиторською фірмою.

У випадку банкрутства проходження справи складається з таких процедур:

 • встановлення факту неплатоспроможності боржника і безспірності вимог кредитора, якщо він ініціював порушення справи;

 • виявлення усіх кредиторів і можливих санаторів;

 • здійснення санації або укладання мирної угоди;

 • визнання боржника банкрутом;

 • здійснення процедури задоволення вимог кредиторів за рахунок продажу майнових активів боржника.

Мирова угода - це процедура досягнення домовленості між боржником і кредиторами щодо перенесення дати оплати боргів або щодо зменшення їх суми.

Санація - це система заходів, які здійснюються в процесі проведення справи про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом і його ліквідації. Вона спрямована на оздоровлення фінансового стану боржника, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів через кредитування, реструктуризацію боргів і капіталу та захисту виробничої і організаційної структур суб'єктів підприємницької діяльності.

Досудова санація - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації.

Менеджмент - санація - це система антикризового управління, головною метою якої є ефективне використання фінансового механізму для запобігання банкрутству та проведення фінансового оздоровлення підприємства.Похожие страницы:

 1. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  ... розвитку українського ринку інформаційних продукт ... дприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, перепідготовка кадрів щодо ведення підприємницької діяльност ... основних особливостей. Під інформаційним забезпеченням діяльності підприємства ...
 2. Підприємницька діяльність в сучасних умовах господарювання

  Курсовая работа >> Экономика
  ... значущості підприємницької діяльності дозволяють зробити певний висновок. Підприємництво виконує особливу функцію в економіці, яка зводиться ...
 3. Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1.1 Поняття “підприємництва” та еволюція його ... з метою пільгового кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, особливо початківців малого бізнесу. Удосконалення ...
 4. Дослідження підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання

  Курсовая работа >> Экономика
  ... , характеризуючи зростання ролі малих підприємств у ринковій економіці, варто враховувати не тільки їхн ... створення підприємств і розвиток підприємницької діяльності). Широкий, і притім регульований процес розвитку підприємництва, особливо в сфер ...
 5. Державне регулювання підприємницької діяльності

  Реферат >> Экономика
  ... та особливостей розвитку економіки. Диференціація проводиться залежно від виду підприємства та ... регулюванні підприємницької діяльності. 6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Перехід до ринку потребує формування ...

Хочу больше похожих работ...