Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Склад і будова глибинних оболонок Землі в останні десятиліття продовжують залишатися однією з найбільш інтригуючих проблем сучасної геології. Число пр...полностью>>
Астрономия->Реферат
Чорноземи звичайні відрізняються від типових меншою товщиною гумусового і перехідного горизонтів, хоч вміст гумусу в них може бути у верхньому горизон...полностью>>
Астрономия->Реферат
У залежності від комфортності погоди (сполучення мікрокліматичних умов, сприятливих для лісової рекреації), сезону рекреації (календарний період року,...полностью>>
Астрономия->Реферат
Рослинний опад в лісах і відмерла трав’яна рослинність після розкладу мікроорганізмами дають багато органічної речовини, збільшуючи потужність грунту....полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План

 1. Поняття про референдум.

 2. Види референдума.

Поняття про референдум і його види

У здійсненні безпосереднього народовладдя важливе значення має інститут референдуму. Референдум — це голосування всього на­селення держави (загальнодержавний референдум) або певної його частини (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших пи­тань державного і суспільного життя. Референдум, як і вибори, здійснюється шляхом голосування, але виокремлюється предметом. Вибори проводяться для визначення особи, яка достойна обіймати пев­ну виборну посаду. Завдання референдуму полягає у вирішенні важ­ливих питань, не пов'язаних із наданням юридичної сили мандатам пев­них осіб. Це можуть бути затвердження, зміна чи скасування законів, вирішення проблем територіального устрою в межах держави тощо. Залежно від тих чи інших ознак референдуми поділяються на певні види. Розрізняють референдуми імперативний і консультативний, кон­ституційний і законодавчий, обов'язковий і факультативний.

Імперативний і консультативний референдуми різняться за юри­дичними наслідками. Рішення, винесене імперативним референду­мом, має загальнообов'язкове значення і не потребує жодного затвер­дження. Імперативним, наприклад, був референдум 1 грудня 1991 р., під час якого визначалося, бути чи ні Україні незалежною державою. Ре­зультати консультативного референдуму юридичної сили не мають. Його призначення полягає у з'ясуванні думки виборців щодо певного питання.

Конституційним називається референдум, унаслідок якого змінюється, приймається або відхиляється конституція. Якщо ж ці пи­тання вирішуються стосовно звичайного закону, то референдум на­зивається законодавчим.

Обов'язковим вважається референдум, проведення якого є обо­в'язковим для вирішення визначених Конституцією проблем. Відповід­но до ст. 73 Конституції України обов'язковим є всеукраїнський рефе­рендум з вирішення питань щодо зміни території України.

Факультативним називається референдум, коли ініціатива його проведення з того чи іншого питання залежить від законодавчого органу або волевиявлення уряду. Законом не визначено, в яких випад­ках і з яких питань може бути проведений факультативний референ­дум.

Згідно із Законом України "Про всеукраїнський та місцеві рефе­рендуми" від 3 липня 1991 р. розрізняють всеукраїнські референдуми, референдуми Автономної Республіки Крим та місцеві (у межах адмі­ністративно-територіальних одиниць). Всеукраїнський референдум може призначатися Верховною Радою України або Президентом Ук­раїни. Так, Верховна Рада України уповноважена призначати всеукра­їнський референдум щодо вирішення питань про зміну території дер­жави. Президент України має право призначати референдум щодо законопроектів про внесення змін до розд. І-ІІІ Конституції, а також проголошує референдум з народної ініціативи.

Всеукраїнський референдум призначається Президентом з ініціати­ви народу за умови, що цього вимагають щонайменше 3 млн. грома­дян України, які мають право голосу. Крім того, для виконання цієї ви­моги необхідно зібрати не менш як у двох третинах областей України (у кожній з них) щонайменше по 100 тис. підписів. Слід також зверну­ти увагу на те, що в Україні не допускається проведення референдумів для затвердження законопроектів, що стосуються податків, бюджету та амністії.

План

 1. Вибори президента України.

 2. Повноваження Президента.

У ст. 102 Конституції України Президент України визначається як глава держави, який діє від її імені. Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина.

Питання про вибори Президента України, його статус та повнова­ження визначаються чинним законодавством.

Президент України обирається громадянами України, які досягли 18 років, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років. Законом передбачені певні вимоги, яким має відповідати кандидат на посаду Президента Ук­раїни: ним може бути обраний громадянин України, не молодший трид­цяти п'яти років, який має право голосу і не обмежений у виборчих правах, проживає на території України протягом останніх перед днем виборів 10 років і володіє державною (українською) мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох строків підряд. Президент України не може мати інший представницький мандат, обіймати посади у громадських чи державних органах і організаціях, займатися підприємницькою діяльністю. Президент України користуєть­ся правом недоторканності, і в разі посягання на його честь і гідність винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Згідно з чинним законодавством Президент України має широке коло повноважень:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачер­говими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, керує зовніш­ньоекономічною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв Украї­ни в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає довірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо внесення змін у Конституцію України згідно зі ст. 156 Конституції України; проголо­шує всеукраїнський референдум з народної ініціативи;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією України;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протя­гом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

9) за згодою Верховної Ради України призначає і припиняє повно­важення Прем'єр-міністра України, а також приймає рішення про його відставку;

10) створює за поданням Прем'єр-міністра України призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адмініст­рацій і припиняє їхні повноваження на цих посадах;

11) за згодою Верховної Ради України призначає на посаду та звільняє з посади Генерального прокурора України;

12) призначає половину складу Національного банку України;

13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету теле­бачення і радіомовлення України;

15) за поданням Прем'єр-міністра України створює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, дію­чи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України; при­значає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил Ук­раїни в разі збройної агресії проти України;

20) відповідно до закону приймає рішення про загальну або част­кову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалеж­ності України;

21) у разі потреби приймає рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі потреби окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає третину складу Конституційного Суду України;

23) утворює суди у визначеному законом порядку;

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

25) нагороджує державними нагородами; встановлює прези­дентські відзнаки та нагороджує ними;

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

27) здійснює помилування;

28) для здійснення своїх повноважень у межах коштів, передбаче­них у Державному бюджеті України, створює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із подальшим поверненням їх до Верховної Ради України на повторний розгляд;

31) здійснює визначені Конституцією України інші повноваження.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконан­ня на території України.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України, але Конституцією України перед­бачаються підстави дострокового припинення повноважень Президен­та України в разі його відставки, неможливості виконувати свої повно­важення за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерті.


Похожие страницы:

 1. Порушення законодавства про референдум Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової

  Реферат >> Астрономия
  ... на тему: Порушення законодавства про референдум. Порушення рівноправності громадян ... сільських комісій з референдуму, дільничних комісій з референдуму. Про поняття службової особи див. ... так і необережним. 6. Кваліфікованими видами цього злочину (ч. 2 ст. 161 ...
 2. Поняття види та призначення референдумів

  Реферат >> Астрономия
  ... : Поняття, види та призначення референдумів Зміст. Вступ. 3 1. Поняття та види референдумів. ... про призначення референдуму; 2) про відхилення пропозиції про проведення рефе­рендуму у разі наявності серйозних порушень законо­давства про референдуми; 3) про ...
 3. Референдуми

  Реферат >> Астрономия
  ... демократичного прийняття рішень. 1.Поняття ,природа та види референдуму. Поняттяреферендум” — це голосування усього ... Верховною Радою нового закону про референдум не викликає ніяких ... Верховною Радою нового закону про референдум не викликає ніяких ...
 4. Поняття та принципи військового будівництва та їх правове закріплення

  Реферат >> Финансы
  ... гуманізм (право брати участь у референдумі, обирати і бути обраним до представницьких ... законного, обгрунтованого і справедливого рішення. Поняття , принципи , функції та основні ... з дня одержання такого висновку видає наказ про стягнення з винної особи ві ...
 5. Поняття людини як біосоціальної істоти

  Лекция >> Социология
  ... глузду кожен з нас впевнено виділяє людину з оточуючого середовища ... і найскладнішим питанням – про походження людини. Вирішення ... людини Поняття “індивід” (пізньолатинський переклад старогрецького поняття “атом ... на виборах і референдумах, можуть бути членами ...

Хочу больше похожих работ...