Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Политология->Реферат
Современный этап в жизни человеческого общества характеризуется высокой степенью напряженности и неопределенности тенденций мирового развития: человеч...полностью>>
Политология->Реферат
В настоящее время СМИ являются настолько мощным инструментом по влиянию на подсознание людей, а отсюда и по формированию их поведения, что невольно ло...полностью>>
Политология->Реферат
просматриваются три ее основных момента. Во-пер­вых, умение ставить ближайшие(тактические) и перспектив­ные (стратегические) реальные цели и решать за...полностью>>
Политология->Реферат
Каждое государство имеет свой политический режим. Политический режим означает совокупность приемов, методов, форм, способов осуществления политической...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Политология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Шановний Голово та шановні члени державно-екзаменаційної комісії!

Пропоную вашій увазі випускну кваліфікаційну роботу на тему „Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та м. Харкові”.

Вибір даної теми обумовлений її актуальністю, бо в Україні на теперішній час склалася складна соціально-економічна ситуація, яка несе у собі зміни у політичній та економічній системах, що одночасно несе у собі, як великі можливості, так і серйозні погрози для кожної особистості та суспільства в цілому.

Процес трансформації України – економічно розвинутої слабо потребує участі виконавчої та законодавчої гілок влади для побудови демократичної правової держави.

Цей процес нерозривно пов'язаний з розвитком та зміцненням системи місцевого самоврядування, яка виступає як форма організації діяльності громадян та призначена для самостійного розв'язання соціально-економічних проблем з урахуванням інтересів населення та особливостей регіонів та міст.

Ці обставини вимагають застосування нових форм та методів управління, удосконалення організації та технології діяльності органів місцевого самоврядування і вказують на особливу актуальність даної проблеми.

Об'єктом дослідження є система економічного та соціального розвитку.

Предмет дослідження – програми економічного та соціального розвитку на прикладі України та місцевого самоврядування.

Мета дослідження – теоретичні та практичні аспекти економічного та соціального розвитку в сучасних умовах господарювання.

В даній кваліфікаційній роботі розкриваються такі питання:

1. Огляд теоретичних основ, становлення та проблематика місцевого самоврядування в Україні та м. Харкові;

1 питання 1 розділу розкриває теоретичні засади місцевого самоврядування, а саме: поняття місцевого самоврядування, його характерні ознаки, особливості, признаки, найбільш поширені моделі місцевого самоврядування;

2 питання показує становлення та організацію місцевого самоврядування в м. Харкові. В ньому хотілося б звернути вашу увагу на структуру виконавчих органів Харківської міської ради, яка показана на плакаті № 1.

На плакаті № 2 розміщена структура Головного управління економіки та комунального майна.

3 питання показує висвітлює проблеми місцевого самоврядування у м. Харкові. Тут докладно розглянуто проблеми міськвиконкому за наступними групами:

- соціально-економічного характеру;

- взаємодії держави та місцевого самоврядування;

- проблеми соціально-психологічного характеру.

Розділ 2 вміщує стратегії та технології в системі планування та управління містом;

1 питання розкриває сутність цілей і завдань системи планування і управління містом. У ньому зазначені поняття планування, його принципи, надана характеристика процесу планування.

2 питання - технології управління соціально-економічними процесами, розкриває поняття стратегічне планування, вказує на види планів, етапи розроблення стратегії.

Одним із важливих етапів створення програм економічного та соціального розвитку виступає SWOT – аналіз, його приклад на плакаті № 3.

3 питання розкриває стратегію соціального та економічного розвитку України, яка спрямована на підвищення якості життя українців та вступ до Євросоюзу.

У розділі 3 зроблений аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та м. Харкові.

1 питання аналізує Державну програму на 2005 рік в Україні. Програма включає 12 розділів:

а) Розділ 1 – Оцінка тенденцій економічного розвитку;

б) Розділ 2 – Цілі та головні дії у 2005 році;

в) Розділ 3 – Підвищення соціальних стандартів на шляху реалізації цілей розвитку тисячоліття;

г) Розділ 4 – Модернізація економіки на основі інноваційної моделі розвитку;

д) Розділ 5 – Забезпечення умов для запровадження інноваційної моделі розвитку;

е) Розділ 6 – Адміністративна реформа та поліпшення якості державного управління;

є) Розділ 7 – Зовнішньоекономічна політика;

ж) Розділ 8 – Регіональна політика;

з) Розділ 9 – Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями;

і) Розділ 10 – Зміцнення обороноздатності держави;

к) Розділ 11 – Захист прав і свобод громадян, здійснення законності і правопорядку;

л) Розділ 12 – Детінізація економіки.

У цьому питанні також зроблений аналіз економічного та соціального розвитку за останні роки.

Програми соціально-економічного розвитку м. Харкова на 2005р. розробляється кожен рік.

Головною метою реалізації Програми є підвищення рівня і якості життєдіяльності населення; впровадження активних структурних перетворень з одночасним утриманням високих темпів економічного зростання; розвиток соціальної та гуманітарної сфери в місті, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

Важливим показником якості життя виступає чисельність наявного населення м. Харкова.

Але на теперішній час обсяги зовнішньоторговельного обороту, експорту зростають, що викликає сподівання на те, що надходження до бюджету міста збільшаться та Харків'яни відчують позитивні зрушення у соціально-економічній сфері.

Таким чином, на мою думку шляхи розв’язання проблем місцевого самоврядування полягають у наступному:

 • Розв’язання проблеми відсутності належних фінансових ресурсів полягає у розробці та реалізації відповідної грошової політики, у мотивації комерційних банків до зменшення відсоткових ставок, що буде сприяти пожвавленню інвестиційної та виробничої діяльності, технічному переозброєнню, крім того розробка нормативно-правових актів, які сприяли б детінізації економіки та збільшили надходження до бюджету.

 • підвищення якості планування, з використанням досягнень теорії управління, використання сучасних економіко-математичних моделей та методів, перспективних інформаційних технологій. З метою чіткішого та комплекснішого виконання програм на регіональному рівні доцільне створення певних представництв, які мали б право встановлювати пільги при оподаткуванні, регулювати ціни на продукцію та ін.

 • однією з головних проблем залишається проблема кваліфікованих кадрів:

 • організація підготовки у ВУЗах управлінських кадрів;

 • широке використання практики у навчанні;

 • наступність у навчанні (використання досвіду з інноваційними методами роботи)

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Факультет_________ІФ_____

Кафедра Педагогіки і психології управління соціальними системами

Спеціальність 8.000007 „Адміністративний менеджмент”

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

для одержання кваліфікації ____магістра_________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Тема роботи: Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та м. Харкові

Завідуючий кафедрою ____________________ Романовський О.Г.

(підпис) (П.І.Б.)

Керівник випускної роботи ­­­____________________ Юр'єва І.А.

(підпис) (П.І.Б.)

Консультанти:

Економічна частина ­­­____________________ Юр'єва І.А.

(підпис) (П.І.Б.)

Охорона праці та

навколишнього середовища­­­____________________ Латишева М.М.

(підпис) (П.І.Б.)

Нормоконтроль ­­­____________________ Ігнатюк О.А.

(підпис) (П.І.Б.)

Студент-дипломник­­­ ____________________ Губіна О.О.

(підпис) (П.І.Б.)

Номер академічної групи __ІФ-19

Харків 2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
”ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Факультет ІФ Кафедра педагогіки та психології управління

(скорочена назва) (повна назва кафедри)

соціальними системами

Спеціальність 8.000007 «Адміністративний менеджмент»

(код, назва)

ЗАВДАННЯ

на виконання випускної кваліфікаційної роботи

студенту гр. ІФ-19 Губіній Оксані Олександрівні

(індекс групи; прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи: Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та м. Харкові

Затверджена наказом по НТУ “ХПІ” від “___” ____________200___р. №__

Термін здачі студентом  акінченої роботи__________________________

Вихідні дані до роботи: Законодавча база з питань дипломної роботи, ресурси електронної мережі Internet, графічні, аналітичні та інші матеріали, які були зібрані під час проходження стажування у відділі планування розвитку житлового господарства управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Розробити документи:

1 Текстові

Вступ. 1. Огляд теоретичних основ, становлення та проблематика місцевого самоврядування в Україні та м. Харкові. 2. Стратегії та технології в системі планування та управління містом. 3. Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та м. Харкові. 4. Економічна частина 5. Охорона праці та навколишнього середовища. 5. Висновки.

2 Графічні

1. Схеми організаційної структури Харківської міської ради та її виконавчого комітету, Головного управління економіки та комунального майна, відділу планування розвитку житлового господарства. 2 Діаграми показників економічного та соціального розвитку. 3. Таблиці соціальних та економічних показників. 4. Схематичне відображення процесів.

Консультанти:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Вступ

Юр’єва І.А.

Розділ 1-4

Юр’єва І.А.

Розділ 5

Латишева М.М.

Висновки

Юр’єва І.А.Похожие страницы:

 1. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... розвиткові української прози дав заклад між Петром Гулаком-Артемовським (сином священика й ректором Харк ... перед Україною Драгоманов, було досягнення політичного та соціально-економічного статусу ... -Левицького він не обмежився аналізом соціальної нерівності, а ...
 2. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Харків, 2001 р.); “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК” (Київ, 2001 р.); “Соціально-економ ... чного, виробничо-аналітичного, монографічного, статистичного, економіко-математичного та інших. При анал ... ст.191 Закон України «Про стимулювання розвитку сі ...
 3. Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування

  Научная работа >> Маркетинг
  ... управління та місцеве самоврядування» (м. Харків, ХРІДУ ... – 124 с. Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграц ... нка та аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства //Маркетинг в Україні. -2004.-Ст.1. ...
 4. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... ’єкт наукового культурологічного аналізу. З’ясову ... організації православного населення українських міст. У філософуванні братчик ... , як Київський та Харківський університети), ... соціальну, економічну, екологічну та культурну компоненти. Модель сталого розвитку ...
 5. Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... економіки, культури, охорони здоров'я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та ... ічного та криптографічного ... ального, Харківського та Західно-Укра ... стів та ... аналіз виконання фінансового плану доходів та витрат; аналіз та ... України. Перспективою розвитку ...

Хочу больше похожих работ...