Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Дипломная работа
Проблема нашего исследования заключается в том, что зачастую низкая успеваемость в младшем школьном возрасте сочетается с высоким уровнем интеллекта р...полностью>>
Психология->Реферат
Слово "свідомість" достатньо широко використовується у повсякденній мові та науковій літературі Проте не існує єдиного розуміння того, що во...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Если рассматривать личность как результат развития, то следует отметить, что только на определенном уровне психического развития челове становится лич...полностью>>
Психология->Реферат
1 Общение является важным условием человеческого существования Во все времена удовлетворение человеком своих потребностей происходило, как правило, с ...полностью>>

Главная > Статья >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

У житті виникає багато труднощів, і це природно. Справа не в наявності проблем, а в умінні адекватно їх розв'язувати.

Депресія не сприяє розв'язанню жодних проблем - чи то проблем, пов'язаних із втратою роботи, чи складних стосунків у сім'ї.

Пригнічений стан - це результат дії імпульсів, які посилаються з окремих центрів головного мозку, уповільнюючи більшість нормальних процесів організму, необхідних для повсякденної діяльності. Можливо, цей стан буває потрібним у тому сенсі, що в цей період людина наче тимчасово відступає, щоб потім успішно подолати тяжкі умови або обставини, що їй загрожують. Відступає, щоб перечекати, накопичити енергію та життєві сили, поки не настане час для рішучих дій.

Однак сучасне життя не дає змоги дуже довго перебувати в "зимовій сплячці". Людська здібність розв'язувати проблеми дуже цінна для профілактики депресивних станів, тому на тренінгових заняттях з безробітними пропонуються вправи, які допомагають розкрити здібності словесно розв'язувати проблеми, а також поступово знімають тривожність, підвищують самооцінку, упевненість.

Для безробітних громадян втрата роботи — це втрата сенсу життя. Нерідко переорієнтуватись на нові види діяльності їм важко, а довготривале безробіття викликає психологічну напруженість, стресовий стан. Основними негативними чинниками є усвідомлення незайнятості; неможливість реалізувати наявний потенціал; жорсткі вимоги з боку роботодавців, низький рівень матеріального забезпечення; соціальна незахищеність; безперспективність тощо. Невдалі спроби працевлаштуватись знижують зусилля до подолання труднощів.

Причини безробіття — не тільки економічні, але й індивідуально-психологічні. Дуже часто намагання працевлаштувати людину на ту чи іншу роботу виявляються марними. І це можна пояснити внутрішньою суперечністю людини. Причини цих суперечностей різні — занижена самооцінка, низький рівень домагань, неправильні настанови, що сформувалися, відсутність мотивації тощо. Тому дуже важливим є формування в безробітних позитивної «Я-концепції», яка сприятиме більш ефективній самореалізації їх на ринку праці.

Спеціалісти з профорієнтації відзначають, що кожний другий безробітний потребує психологічної допомоги, але досі вона не виділена в окремий вид послуг, а здійснюється в межах профконсультаційної роботи. Тому перед проведенням, власне, профконсультації їм потрібна психологічна допомога для оптимізації, корекції психічного стану, що включає аутогенне тренування, гетерогенний тренінг, оздоровчі сеанси . психоемоційного розвантаження, музична терапія

Спеціалісти з профорієнтації проводять первинну й поглиблену професійну діагностику та, власне, саме консультування. Профконсультаційну роботу проводять за двома основними напрямами: сприяють коригуванню психоемоційного стану людини, її самооцінки та допомагають оволодіти навичками технології пошуку роботи шляхом збирання, аналізу, вибору інформації, спілкування з роботодавцями (безпосередньо, по телефону, складання резюме). Для вирішення цих завдань спеціалісти з профорієнтації використовують як індивідуальні, так і групові форми роботи, враховуючи індивідуальні характеристики, основні проблеми конкретних її учасників.

Навчальні тренінги з "Технології пошуку роботи" спрямовуються на аналіз реальної економічної ситуації та адаптацію до неї безробітних громадян, конкретизації напрямів збирання, аналізу, вибору інформації із врахуванням індивідуальних характеристик, професійних спрямувань, стереотипів поведінки. Тому на заняттях безробітні не просто сприймають і запам'ятовують інформацію, а й аналізують різні проблеми, визначають варіанти їх розв'язання, вибирають найбільш підходящу для себе нову професію, спеціальність, за якою існує попит на ринку праці і можна буде працевлаштуватись.

Психологічна підтримка безробітним в службі зайнятості.

Психологічна допомога безробітним – один з важливих напрямків роботи спеціалістів служби зайнятості.

Люди, які втратили роботу, звертаються до служби зайнятості насамперед, щоб працевлаштуватись. Але тут їм сприяють не лише у цьому.

Коли пошук роботи затягується, а сьогодні, на жаль, це типове явище, то на безробітного чекає багато неприємностей, зокрема і психологічного плану. Це песимізм і безпорадність, чому сприяє відчуття соціальної ізоляції. Це такі вкрай негативні та неприємні відчуття, як відсутність впевненості у собі, депресія, безнадія і постійна стурбованість за своє майбутнє. Безробітний підсвідомо намагається боротися з таким станом постійної стурбованості та хвилювань, але здебільшого далеко не кращим способом - у більшості випадків це проявляється в байдужості та апатії. Створюється парадоксальна ситуація -людині потрібно діяти, шукати вихід із стану безробіття, а вона опускає руки, здається перед труднощами, не долає їх, а звикає до них.

Практика свідчить, що чим триваліше безробіття, тим значніші негативні зміни у психіці безробітного, тим вищий їх рівень і більша потреба в психологічній допомозі. Психологічна підтримка безробітних, індивідуальний підхід до кожного - один з важливих напрямків роботи профконсультантів-психологів, які працюють в службі зайнятості.

Виділення психологічного консультування безробітних у окремий напрямок роботи психолога служби зайнятості базується на певних об’єктивних підставах:

1. Пошук роботи безробітним дедалі ускладнюється зростанням та поширенням безробіття.

2. Низький рівень життя, взагалі, та низький рівень матеріальної допомоги безробітним, зокрема, утворюють серйозні проблеми у вирішенні побутових питань.

Ці чинники безпосередньо впливають на психоемоційний стан безробітних та призводять до того, що більшість з них непокоїть:

відчуття надмірної тривоги,

психічної напруженості,

втоми,

зневірення у власних здібностях і можливостях,

невдоволеність собою.

Такі психологічні та психофізіологічні стани утворюють психологічний дискомфорт особистості та уявляють собою суттєву перепону:

у адаптації безробітних до соціальної ситуації,

у пошуку нових варіантів працевлаштування, тобто у вирішенні тих питань, якими безпосередньо покликана займатися саме служба зайнятості.

Тому проблема психологічної підтримки безробітних - як одного з основних напрямків роботи психологів міськ(рай)центрів зайнятості - набуває особливої актуальності.

Основною метою ЄТОННу є створення системи соціального захисту та самозахисту населення. Однією з засад ЄТОННу є активізація власних зусиль клієнтів щодо влаштування життя, підвищення відповідальності людини перед собою та суспільством. Цьому відповідають навчання клієнтів методам і техніці самостійного пошуку роботи, створення в центрах зайнятості сектора профінформування населення, підвищення відповідальності клієнтів за власні дії щодо пошуку роботи. В системі технології ЄТОНН закладені елементи корекційної роботи. Психокорекційна робота пов'язана з наданням окремій частині клієнтів психологічної допомоги. Психологічна допомога надається тільки тім, хто ії потребує. Основним завданням психологічної допомоги є вплив на переконання, настанови, цілеполягання безробітного,розширення уявлень людини про власні здібності, можливості з метою обґрунтованого вибору професії та шляхів працевлаштування.

Цілями психологічної допомоги безробітних є:

захист психічного та духовного здоров'я безробітного як передумова його самоактуалізації на ринку праці;

психологічна адаптація до ситуації втрати роботи, сприяння підвищенню мотивації до праці, пошуку роботи;

формування адекватної самооцінки безробітного;

допомога в переоцінки цінностей за рахунок зміни цілей, переконань, інтересів людини відповідно до реальної об'єктивної ситуації, що склалася;

формування схильності до інтернального виду суб'єктивного контролю (тобто впевненість в тому, що всі події, які відбуваються, залежать від самої людини, рівня ії здібності, компетентності, особистих якостей, насамперед таких, як цілеспрямованість та наполегливість);

надання впевненості у власних силах, зменшення надмірного емоційного напруження та запобігання депресії;

намагання змінити неадекватні установки людини щодо поведінки на сучасному ринку шляхом використання об'єктивної інформації, інших переконливих аргументів.

Психологічні стани є складовою ланцюжка, ланками якого є установки, емоції та почуття, психологічні стани, актуальна поведінка, ціль. На установки людини впливають внутрішні та зовнішні фактори. Внутрішні фактори - це ії потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, самооцінка. Зовнішні фактори — це предметна діяльність, досвід, соціальні вимоги. В психікокорекційній роботі необхідно працювати з мотивацією людини, з самооцінкою, збагачувати досвід людини, пояснювати зміст нових соціальних вимог.

Робота з людьми з низькою самооцінкою може включати в собі такі складові:

періодично організовувати "успіхи" безробітного,

суворо дотримуватись принципу поступовості,

обігання на адресу людини критики, догани в разі невдачі в пошуку роботи,

вдосконалювати навики в пошуку роботи,

позитивний вплив оточуючих.

Робота з людьми з завищеною самооцінкою включає в собі:

показати клієнту, що рівень його домагань не відповідає рівню його навичок,

ставити перед цією людиною складні цілі, щоб запобігати розхолоджуючої дії,

принципово оцінювати досягнення, не порівнювати його досягнення зі слабими.

Вирішення основних завдань в процесі індивідуальної консультації.

Психологічне консультування - один з основних методів надання психологічної допомоги. Висхідна до соціологічної техніки опитування консультативна бесіда (поглиблене інтерв’ю) - це особистісно-орієнтоване спілкування, в якому здійснюється загальна орієнтировка в особистісних особливостях і проблемах клієнта, установлюється і підтримується партнерський стиль спілкування (на рівних), надається необхідна психологічна допомога у відповідності з потребами, проблематикою та характером консультативної роботи. Поняття психологічного консультування дозволяє вилучити всі його складові елементи:

1. Основною проблематикою психологічного консультування є внутрішньо-особистісний комфорт.

2. Об’єктом і предметом діяльності у процесі психологічного консультування виступають екзистенціальні цінності та їх відбиття у життєвих ситуаціях.

3. Ціль психологічного консультування - культурно-продуктивна особистість, яка наділена почуттям перспективи і здібна свідомо розробляти різні стратегії поведінки і аналізувати ситуацію з різних точок зору.

4. Позитивним результатом психологічного консультування є поглиблене саморозуміння особистістю самої себе, прояснення ситуації, змінення соціальної або екзистенціальної позиції, розробка нових психосоціальних умінь.

5. Зміст психологічного консультування пов’язується з наданням емоційної підтримки, ціннісно-смислової орієнтировки та відпрацюванням життєвих стратегій. Суть психологічного консультування полягає у тому, що психолог, користуючись своїми спеціальними, науковими, професійними знаннями утворює умови для переживання іншою людиною нових можливостей у вирішенні її психологічних задач.

6. Головна задача психолога-консультанта служби зайнятості полягає у тому, щоб створити для нормального, психічно здорового клієнта умови для створення їм освідомлених нешаблонних способів дій, які б дозволили б йому жити у відповідності з можлливостями культури.Похожие страницы:

 1. Емоційний стан безробітних в період набуття нової професії

  Дипломная работа >> Психология
  ... ів і явищ дійсності, попереднього стану або психічних властивостей особистості. Психічні стани носять адаптивний пристосувальний ... станів безробітних в період набуття нової професії. Для дослідження емоційних станів безробітних ...
 2. Психологічне консультування безробітних

  Реферат >> Психология
  ... для безробітних, можна зазначити такі як – психологічні аспекти пошуку роботи, стресові стани ... характерні: – відчуття надмірної тривожності; – психічної напруженості; – відчуття втоми; – знев ...
 3. Безробіття у ринковій економіці

  Реферат >> Экономическая теория
  ... —1929 pp. середня кількість безробітних становила 2,2 млн. осіб, а в 30-х роках — до ... самогубств і вбивств, чисельності пацієнтів в психіатричних лікарнях, погіршення відносин ... дженнями зафіксовані основні психологічні якості безробітного: невисокий рівень соц ...
 4. Безробіття серед молоді

  Реферат >> Социология
  ... США тривалість перебування у стані безробіття протягом 15 і більше ... іфікацією і психічними розладами безробітного) форма безробіття. Тому ... забезпечують роботою такого роду безробітних; прагнуть всіляко ... і дослідження, соціологічні опитування, робота в сфер ...
 5. Безробіття як економічне явище

  Реферат >> Экономика
  ... сили, вдосконалення соціальної підтримки безробітних, самої структури органів регулювання. Рег ... чні особливості. Не дивлячись на різне соціально-економічне положення і стан ... і вбивств, чисельності пацієнтів в психіатричних лікарнях, погіршення відносин ...

Хочу больше похожих работ...