Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Розглядаючи питання дихання в утворенні співочого звуку, перш за все слід відмітити, що робота дихального апарата під час мовної і співочої фанації ті...полностью>>
Астрономия->Реферат
Головними особливостями організаційних форм нав­чання є: по-перше, певний зовнішній вияв функцій учи­теля й учнів відповідно до розпорядку (фронтальне...полностью>>
Астрономия->Реферат
Ще в юності, будучи студенткою педінституту, я з захопленням прочитала роман-трактат Жан-Жака Руссо “Еміль, чи Про виховання” Відчула, що в цій книзі ...полностью>>
Астрономия->Реферат
МЕТА. Розширити знання учнів про багатоманітність тварин лісу, виявити ознаки пристосування і зв'язку тварин до умов середовища "ліс", продовжувати фо...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ “ПОЛІТОЛОГІЯ”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сучасне українське суспільство переживає глибокі перетворення всіх сфер суспільного життя. Змінюється суспільна свідомість, осмислюється історичний досвід нашого народу й установлення та розвиток нових політичних інститутів. Демократичний перехід в нашій країні супроводжується перетворенням самої системи взаємовідносин між особистістю, державою, суспільством. Демократичне суспільство неможливе без самостійної особистості, що добре знає свої права та свободи, може їх відстоювати, береже почуття власної гідності та почуває себе впливовим, рівноправним учасником суспільних процесів. Отже, перспективи демократії в Україні залежатимуть від якісних змін людини та суспільства в цілому.

Курс “Політологія” саме й розрахований на формування у студентів політичної свідомості, знань про політичні процеси та зацікавленість політичними проблемами минулого і сучасності. Семінарські заняття – є однією з основних форм роботи студентів вищих закладів при вивченні курсу “Політологія”. Вони дають змогу засвоїти закономірності розвитку та функціонування політичного життя суспільства, механізмів влади, управління політичними процесами. Обговорення та осмислення питань курсу на семінарських заняттях дозволяє формувати та відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої громадянські права та обов’язки, давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій та лідерів, орієнтуватися у міжнародному політичному житті, мати уявлення про місце та статус України в сучасному світі, об’єктивно та критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію. Семінарські заняття передбачають самостійну підготовку студентів до них, вироблення навичок добування істини.

За допомогою та під керівництвом викладача на семінарських заняттях обговорюються проблеми з курсу, що вивчаються. Студенти безпосередньо беруть участь у дискусіях, зачитують повідомлення, виступають з рефератами, навчаються писати невеликі есе на суспільно-політичні теми. В процесі семінарських занять студенти закріплюють знання понятійно-категоріального апарату курсу “Політологія”, усвідомлюють сутність політичних феноменів та цінностей, виявляють для себе зміст політичних теорій та політичної практики минулого та сучасності.

Програма курсу “Політологія” для Харківського державного технічного університету радіоелектроніки відводить на семінари 22 годин. Основними елементами цієї методики є: читання літератури і учбових посібників; аналіз та оцінка політичних явищ з позицій об’єктивності та історизму; рішення проблемно-пошукових завдань з питань запропонованих планами семінарських занять; підготовка повідомлень, виступів, доповідей, написання рефератів та виступи з ними на семінарах; участь в обговореннях, “круглих столах”; написання невеликих есе на суспільно-політичні теми.

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва теми

Годин по темі

Політологія як наука

2

Основні етапи становлення та розвитку політичної думки людства

4

Політика, політичні відносини та політичне життя суспільства

2

Політична система суспільства. Держава – базовий інститут політичної системи суспільства

2

Основні політичні режими сучасності. Демократія: сутність, форми та роль у суспільстві.

2

Політичні партії та суспільні рухи, групи інтересів.

2

Політичне лідерство та політичні еліти.

2

Політична свідомість та політична культура.

2

Соціально-політичні ідеї і течії у сучасному світі.

2

Міжнародні відносини та політична діяльність України у світовій спільноті.

2

Усього

22

ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЧАС

(2 години)

План семінару

 1.  Становлення та розвиток політології.

 2.  Предмет та структура політології.

 3.  Задачі, цілі та функції політології.

 4.  Методи політичної науки.

 5.  Основні парадигми і школи політології.

 6.  Місце політології у системі суспільствознавства.

Політична наука займає одне з головних місць у сучасному суспільствознавстві. Її високе значення обумовлено великим впливом політики на життя суспільства. Протягом всієї історії людської цивілізації політика, держава, влада були найважливішими складовими суспільної взаємодії, багато в чому впливали на повсякденне життя людини. Політологія є загальною інтегративною наукою про політику в усіх її проявах. Вона включає до себе в якості складових частин політичну соціалізацію, політичну філософію, теорію держави та права, політичну географію та всі інші політичні дисципліни. Предмет політології складають: політичні інститути і, перш за все, держава, партії, групи інтересів; політична свідомість та політична культура; суб’єкти політики: особистість, соціальні групи, еліти, лідери та ін.; внутрішньодержавні та міжнародні відносини, політичний процес.

Вивчаючи цю тему студентам слід звернути увагу на основні етапи розвитку політичної науки: релігійно-міфологічний, філософсько-етичний, громадянський, соціальний, сучасний, дати їх характеристику. Визначити основні віхи на шляху встановлення політології як науки. Розглядаючи питання про предмет політології, слід навести різні підходи до його розуміння. В третьому питанні необхідно дати пояснення задач політології в сучасному світі, охарактеризувати її роль у формуванні політичної участі, зростанні політичної свідомості, становленні громадянської позиції. Зв’язати роль політології та перспективи демократичного переходу в Україні. Висвітлюючи четверте питання важливо з’ясувати для себе зміст основних методів політології, їх практичне значення. Питання про парадигми політології слід починати розглядати із вивчення, що таке парадигма, а далі виявити в чому полягає сутність основних політологічних парадигм: теологічної, натуралістичної, географічної (та геополітики в тому числі), біологічної, психологізаторської; соціальної; раціонально-критичної. В останньому питанні студент повинен виділити місце політології у системі суспільствознавства, виявити взаємодію політології з філософією, психологією, культурологією, історією, основами права та ін.

Питання для самоконтролю

 1.  Що вивчає політологія ?

 2.  Назвіть основні етапи розвитку політології.

 3. Якими методами користується політологія при вивченні свого предмету?

 4.  Які функції виконує політологія?

 5.  У чому полягає суть взаємодії політології з іншими суспільствознавчими науками.

 6.  Які парадигми політології ви знаєте?

Теми доповідей, рефератів, повідомлень

 1.  Основні етапи розвитку політичної науки.

 2.  Основні парадигми і школи політології.

 3.  Політологія замість ідеології: чи необхідна політична освіта демократичному суспільству?

 4.  Хто є хто у світовій політичній науці.

 5.  Системний підхід і комп’ютерне моделювання у політичному прогнозуванні.

Література

 1.  Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. – 1997. - №6.

 2.  Бобик В.М. Основи теоретичної та практичної політології. – К., 1994.

 3.  Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. – М., 1990. – с. 644 – 672.

 4.  Ильин М.В., Коваль Б.И. Что есть политика и что – наука о политике // Полис. – 1991. - №4.

 5.  Гаджиев К.С. Опыт введения в политологию. Конституальный и методологический аспекты // Полис. – 1992. - №1 – 2.

 6.  Шмачкова Г.В. Из основ политологии Запада // Полис. – 1991. - №2.

 7.  Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. – К. – 1996.

 8.  Гаджиев К.С. Политическая наука. – М., 1995.

 9.  Никитина А.Г. О том, как возможна наука политология (становление и основные методологические проблемы) // Полис. – 1998. - №3.

 10.  Краснов Б.И. Предмет и специфика прикладной политологии // Соц. полит. журнал. – 1997. - №3.

 11.  Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политическом исследовании // Общественные науки и современность. – 1996. - №2.

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА

(4 години)Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... методичні рекомендац ... семінарських занять — сприяння поглибленому засвоєнню студентами найбільш складних питань навчального курсу ... політолог ... Методична робота: Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять ...
 2. Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни Деталі машин (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії)

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... ї, методичної літератури; методичні ... ії, історії, політології і мовознавства. ... Метод. рекомендации к курсовому ... тільки до семінарських занять та практичних занять. г) ... курсі Ви навчаєтесь: а) 1 курс; б) 2 курс; в) 3 курс; г) 4 курс ...
 3. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... , їх вплив на процес навчання. Політологія розкриває для дидактики проблеми вплив ... освіта: Навчально-методичний посібник із підготовки до семінарських занять та організації ... Відсутність знань з основ курсу Рекомендації студенту Обов’язкове повторне вивчення ...
 4. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  ... до семінарських занять, до виконання модульних контрольних робіт, до ... теми подані методичні рекомендації щодо його ... КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002 ... застосовуватися філософами, політологами, соціологами, ...
 5. Юридична деонтологія як правознавча наука та навчальна дисципліна

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  ... Методичні рекомендації з конспективним викладом матеріалу складено відповідно до ... Перелік тем семінарських занять визначається робочою ... при консультуванні викладачем. Курсові проекти (роботи) ... а також культурологія. Але політоло­гія, економіка, культурологія ...

Хочу больше похожих работ...