Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
В условиях экономического кризиса, банкротства предприятий кредитные операции являются весьма рискованными В современных условиях задержка возврата сс...полностью>>
Астрономия->Реферат
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака – ставковика великого Його тіло вкрите спірально за...полностью>>
Астрономия->Реферат
Свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, перекладачі, експерти, спеціалісти і поняті мають право на відшкодування їм витрат по явці за викл...полностью>>
Астрономия->Реферат
Цивільне правове регулювання суспільних відносин від­бувається не стихійно, а з допомогою певних способів та заходів, які впливають на формування пове...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Контрольна робота

З предмету „Економіка виробництва”

на тему „Оплата праці”

Зміст

● Вступ.

1.Економічна сутність оплати праці.

2.Форми та системи оплати праці.

3.Система надбавок, доплат та премій

працівникам.

● Висновок.

Використана література :

 1. Власова В.Н. Основы предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1994. – 167с.

 2. Экономика /под ред. А.Булатова. М. БЕК, 1997. – 226с.

 3. Калина А.В. Організація та оплата праці в ринкових умовах. – К.:

МАУП, 1998. – 274с.

 1. Примак Т.О. Економіка підпиємства . – К.:”Вікар”, 2002. – 77с.

 2. Основи економічної теорії / за ред. проф.С.В.Мочерного Т.:”Тарнекс”,1993. -308 с.

Ефективність праці певною мірою визначається системою

оплати праці. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного

боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина

значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація заінтересовує працівників підвищувати

ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.

1.ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Оплата праці – це виражена в грошовій формі частина валового внутрішнього продукту, яка виплачується працівникові відповідно до затраченої ним праці.

Залежність заробітку від виконаного обсягу роботи створює умови для підвищення продуктивності праці, матеріально заінтересовує працівників у результатах як індивідуальної, так і загальної праці.

Оплата праці як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також

статтею витрат на виробництво, що входить до собівартості продукції, робіт

(послуг) на окремому підприємстві.

Визначаючи розмір оплати праці як ціни робочої сили, необхідно враховувати єдину міру праці, критерієм якої є реальна вартість життя працівника та його сім`ї. Як ціна робочої сили заробітна плата формується на ринку праці і є зовнішньою відносно підприємства.

Як елемент ціни виробництва оплата праці має визначатися часткою у створеній підприємством вартості. При формуванні цієї частки важливо не допускати відшкодування надлишкових затрат праці і забезпечувати її підвищення тільки у зв`язку зі збільшенням кількості випущеної продукції,

ефективним використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці.

Заробітна плата є найбільш дійовим інструментом активізації людського фактору. Ефективність використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників значною мірою залежить від наукової обґрунтованості застосованих на підприємстві форм і методів оплати праці, відповідності заробітку працівників їх кваліфікації, змісту виконуваної роботи, в умовах, в яких вона здійснюється.

Перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних означає підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва із залученням додаткових ресурсів. Матеріальне стимулювання в цих умовах застосовується здебільшого в комплексі з організаційно-технічними заходами,

пов`язаними з підвищенням змістовності праці, поліпшенням її умов.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за

виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов

виконуваної роботи, професіонально-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Як важлива соціально-економічна категорія оплата праці в ринковій економіці має виконувати такі функції:

 • відтворювальну - як джерела відтворення робочої сили і засобу залучення людей до праці;

 • стимулюючу - установлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці;

 • регулюючу - як засіб розподілу і перерозподілу кадрів по регіонах країни, галузях економіки з урахуванням ринкової кон`юнктури;

 • соціальну - забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди за однакову працю.

Заробітну плату з практичної точки зору можна охарактеризувати як плату, яка надається за використання праці, або як ціну затраченої праці. Вона може набирати форм премій, гонорарів, місячних окладів тощо.

Розрізняють номінальну та реальну заробітну плату.

Номінальна заробітна плата являє собою суму коштів, отриману працівником за певний розрахунковий період (день, рік, місяць).

Реальна заробітна плата - це кількість товарів та послуг, які можна придбати на номінальну заробітну плату. Іншими словами, реальна заробітна плата – це

купівельна спроможність номінальної заробітної плати. Звідси видно, що

заробітна плата залежить від номінальної та рівня цін на товари і послуги. Цю залежність можна виразити так:

I р.з.п = I н.з.п / I ц

де I р.з.п ; I н.з.п – відповідно індекси реальної і номінальної заробітної плати;

I ц – індекс цін;

Якщо ціни на товари зростають швидше, ніж номінальна заробітна плата, то

реальна заробітна плата знижується. Така сама ситуація має місце сьогодні в Україні.

За своєю структурою плата неоднорідна, кожний її елемент виконує властиву їй функцію матеріального стимулювання і має певну економічну самостійність за необхідного взаємозв`язку і взаємозумовленості всіх її частин.

Заробітна плата робітників і службовців складається з основної (постійної) і додаткової (змінної) частин, а також заохочувальних виплат.

Згідно із Законом України „Про оплату праці” основна заробітна плата – це

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода

за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантії і компенса-

ційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов`зані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це винагорода за підсумки роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які здійснюються понад установлені зазначеними актами норми.

Оплата праці кожного працівника регулюється податками, але максимальними розмірами не обмежуються.

Особливе місце в системі оплати праці займає мінімальна заробітна плата,

що являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану

працівниками місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної

заробітної плати не входять доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні

виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов`язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання.

Мінімальна заробітна плата є основою для визначення державних тарифів у сфері оплати праці, пенсій, стипендій, допомоги та інших соціальних виплат.

Отже, в організації оплати праці підприємству рідко коли надається повна самостійність. Крім державних, існують також інші обмеження у питаннях оплати праці, які обумовлюються в колективних договорах.

Організація оплати праці на підприємстві охоплює:

- визначення форм та систем оплати праці працівників підприємства;

- розроблення системи посадових окладів службовців та спеціалістів;

- розроблення критеріїв і визначення розмірів доплат за окремі досягнення працівників та спеціалістів фірми;

- обґрунтування показників та системи преміювання співробітників.

Під організацією оплати праці слід розуміти правильне використання основних положень, які спрямовані на визначення розмірів оплати різних категорій працівників.

Принципи оплати праці зводяться до такого:

 1. Кожна праця має бути оплачена залежно від її кількості та якості. Не можна платити за просте перебування на робочому місці.

 2. Оплата праці повинна залежати від кваліфікації працівника. Чим вища кваліфікація та більший досвід – тим вищою має бути заробітна плата.

 3. Рівень заробітної плати має бути таким, щоб працівник міг утримувати себе і свою сім”ю.

 4. Заробітна плата повинна формуватися з двох частин: фіксованої, яка гарантує прожитковий мінімум, та змінної, яка залежить від досягнутих успіхів.

Джерелом коштів, що використовуються на оплату праці працівників комерційних підприємств, є частина доходу та інші кошти, отримані внаслідок їх господарської діяльності.

Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, - це кошти, які

виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності таких організацій, та з інших джерел.

Підприємства, які є власністю об”єнання громадян, оплачують працю найманих працівників з коштів, що формуються згідно з їх статутами.

На території України, як і в інших країнах, заробітна плата виплачується

в грошових знаках, що мають законний обіг. У деяких випадках передбачена можливість виплати заробітної плати банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України, або компенсація частини її натурою, за

цінами, не нижче від собівартості продукції. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов”язань і розписок у будь-якій формі забороняється законом.

2. ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

В основі організації заробітної плати лежить тарифна система,

що являє собою сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється її

диференціація та регулювання. Основними елементами тарифної системи є:

 • тарифні ставки;

 • тарифні сітки;

 • тарифно-кваліфікаційні довідники.

Тарифна ставка визначає абсолютний розмір оплати праці різноманітних груп робітників за одиницю робочого часу, який виражається у вартісній формі.

Залежно від обраної одиниці виміру робочого часу встановлюються годинні,

Денні та місячні тарифні ставки. Тарифна ставка є основною нормативною величиною, яка визначає розмір оплати праці всіх категорій працівників. Вона

враховує умови та інтенсивність праці робітників у даній галузі, а також значення самої галузі в економіці.

Тарифні сітки використовуються для урахування в оплаті праці працівників рівня їх кваліфікації. Тарифна сітка являє собою сукупність складності, важливості та відповідальності робіт. Тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка відповідного розряду перевищує тарифну ставку першого розряду.

ri = Ti / T1Похожие страницы:

 1. Оплата праці (4)

  Реферат >> Астрономия
  ... Нарахування оплати праці персоналу загальновиробничого призначення Нарахування оплати праці персоналу загальногосподарського призначення Нарахування оплати праці роб ...
 2. Оплата праці (3)

  Реферат >> Экономика
  ... ії оплати праці є: нормування праці; тарифна система оплати праці; форми і системи оплати праці. 3. Тарифна система оплати праці Тарифна система оплати праці явля ...
 3. Оплата праці (6)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ Система оплати праці Відповідно до Закону України "Про оплату праці" ... України «Про оплату праці» держава здійснює регулювання оплати праці працівників підпри ... О змінах існуючих умовах праці – оплата праці, режим праці, постанова або відміна ...
 4. Оплата праці (5)

  Реферат >> Астрономия
  ... ітної плати, її ознаки. Правове регулювання оплати праці. Види оплати праці, системи, форми. Форма і порядок ... , що спрямовується на оплату праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях ...
 5. Оплата праці в бригадах

  Реферат >> Астрономия
  ... відносин організація колективних систем оплати праці, особливо підрядних та орендних, потребу ... системи колективні форми організації й оплати праці впроваджувалися навіть на тих ... робітників тощо. За почасовою оплатою праці в загальний заробіток бригади ...

Хочу больше похожих работ...