Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт
Хорватия – развивающаяся страна Балканского полуострова Практически круглый год здесь проводятся многочисленные музыкальные фестивали, выставки, крупн...полностью>>
Физкультура и спорт
Рекреа́ция — (от лат recreatio — восстановление) — комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувстви...полностью>>
Физкультура и спорт
По мере развития общества, роста производительных сил происходит определенное развитие сферы услуг Наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост...полностью>>
Физкультура и спорт
ТАИЛАНД (Thailand), или Пратед Тай, Королевство Таиланд (от таи — названия группы местных племён и англ land — страна), (до 1939 и в 1945-48 Сиам), го...полностью>>

Главная

Сохрани ссылку в одной из сетей:

89


АНОТАЦІЯ

Тема даного дипломного проекту – «Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі готелю «Гірський».

Дана дипломна робота присвячена проблемі використання маркетингових технологій в діяльності готелю. Загальний об'єм дипломної роботи складає 91 лист. Дипломна робота включає наступні частини:

 • Вступ

 • Розділ 1: Специфіка туристичних послуг.

 • Розділ 2: Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі готелю «Гірський».

 • Розділ 3: Шляхи вдосконалення маркетингу туристичних послуг.

 • Висновки та пропозиції.

 • Список використаної літератури.

 • Додатки.

Вступ відображає актуальність теми і мети даної дипломної роботи.

У теоретичній частині об'єктом розгляду були такі питання суть та зміст маркетингу в туризмі, поняття та особливості туристичних послуг, тенденції та оцінка ринку туристичних послуг, характеристика елементів маркетингу турпослуг.

У другій частині був проведений аналіз туристичних послуг готелю «Гірський», аналіз ціноутворення, каналів збуту та методів просування туристичних послуг на курорті «Гірський».

У третьому розділі визначено передумови та напрямки формування туристичного ринку України та Львівської області. Тут також подані конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення маркетингу туристичних послуг готелю «Гірський».

У висновках узагальнюються пропозиції щодо розширення асортименту туристичних послуг, покращенню цінової, збутової та комунікативної політики готелю «Гірський».

ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………….

5

РОЗДІЛ І. СПЕЦИФІКА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ


  1. Суть і зміст маркетингу в туризмі………………….………………..

8

  1. Поняття та особливості туристичних послуг….……………………

12

  1. Тенденції та оцінка ринку туристичних послуг………….…………

19

  1. Характеристика елементів маркетингу туристичних послуг в Україні………….……………………………………………………...

26

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «ГІРСЬКИЙ»

  1. Характеристика послуг та ефективність обслуговування в готелі…………….……………………………………………………

35

  1. Аналіз ціноутворення………………………………………………..

46

  1. Аналіз каналів збуту туристичних послуг курорту…………….….

52

  1. Аналіз методів просування……………………….……..…………..

57

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

  1. Передумови і напрями формування туристичного ринку в Україні та Львівській області………………………………………..

62

  1. Основні напрямки вдосконалення маркетингу туристичних послуг……..…..………………………………………………………

71

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………..

86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..

88

ВСТУП

Формування ринкової економіки в Україні посилило інтерес до форм і методів туристичного обслуговування населення. Розвиток даної галузі прискореними темпами та зростання ролі конкуренції і ступеня комерціалізації туристської діяльності привели до розуміння необхідності державного регулювання туристського бізнесу. Протягом декількох поколінь значна частина населення України користувалася туристськими послугами, внаслідок чого потреба в них була масовою, тобто увійшла до норми життя, стала частиною національної культури.

Нерідко туризм опинявся в різних країнах таким важелем, використовування якого дозволяло оздоровити всю національну економіку країни. В багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм робить величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і інші, тобто виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку. Туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він використовує приблизно 7% світового капіталу, з ним пов'язано кожне 16-е робоче місце, на нього доводиться 11 % світових споживацьких витрат і він дає 5 % всіх податкових надходжень. Ці цифри характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму. Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX століття.

Останніми роками і в Україні почали надавати все більше уваги розвитку туризму. Перспективи розвитку туристського комплексу України багато в чому залежать від посилення державного регулювання туристської сфери на загальнонаціональному рівні, яке повинне поєднуватися з сучасною стратегією просування регіональних турпродуктів.

Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч в його організаційній структурі, в спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних характеристик. З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризовий, пов'язаний з різким падінням досягнутих раніше об'ємів надання туристських послуг, скороченням матеріальної бази туристської галузі і значною невідповідністю потребам населення в туристичних послугах. З іншого боку, наголошуються високі темпи будівництва туристичних об'єктів, що відповідають найвищим світовим стандартам, значне зростання кількості числа туристичних організацій по всій території України. Тому туристичні підприємства для успішної роботи та зайняття своєї ніші на ринку послуг повинні використовувати маркетингову діяльність, для того щоб розпізнати, ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.

Метою є розробка дослідження особливостей туристичних послуг та рекомендацій з удосконалення маркетингу туристичних послуг в готелі «Гірський».

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні основні задачі:

 • вивчити специфіку і природу туристичних послуг;

 • вивчити особливості туристичних послуг;

 • дослідити ринок туристичних послуг;

 • визначити роль і значення маркетингу в туристичній галузі;

 • зробити оцінку ринку туристичних послуг України;

 • зробити аналіз туристичних послуг готелю «Гірський»;

 • провести аналіз каналів розподілу туристичних послуг в готелі «Гірський»;

 • проаналізувати ціноутворення послуг на курорті;

 • дати аналіз інфраструктури туристичної діяльності готелю «Гірський».

Об'єктом дослідження виступає готель «Гірський».

Предметом дослідження є маркетинг туристичних послуг.

Методологічною і теоретичною базою дослідження послужили фундаментальні положення системного підходу, загальної теорії економіки і маркетингу. В процесі дослідження застосовувалися як теоретичні, так і емпіричні методи: методи системного і порівняльного аналізу.

Інформаційною базою дослідження послужили наступні дані:

 • про обсяги споживання послуг туристичної галузі на митній території України, забезпечені внутрішніми та міжнародними потоками відвідувачів;

 • про туристичні потоки та обсяги туристичного споживання по в’їзному туризмі в Україні за 2000-2004 рр.;

 • обсяг реалізації послуг по місяцях готелю «Гірський»;

 • фінансовий звіт готелю «Гірський»;

 • звіт по завантаженню номерів курорту «Гірський»;

 • прайси на основні та додаткові послуги готелю «Гірський».

Наукова новизна роботи полягає в розробці пропозиції та рекомендацій по удосконаленню розвитку туристичних послуг в готелі «Гірський» і їх теоретичному обґрунтовуванні.

Структура і об'єм роботи: дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГПохожие страницы:

 1. Порівняльний аналіз туристичної привабливості країн південно-східної Европи

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... ії на туристському ринку, основ маркетингу і менеджменту виробництва туристських послуг. Особливої ... аудиторії до туристичних можливостей країни. ПРИКЛАД. "За ... приальпійській центрально-гірський клімат. П' ... має більше 130 клубних готелів на 75 тис. місць. ...
 2. Організація надання екскурсійних послуг

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... туристичні Карпати і вести маркетинг цієї галузі держадміністрації та туристична ... на прикладі ВАТ ГТК «Інтурист-Закарпаття». Не дивлячись на ... готелю потребує особливої ... послуг, конкурентоспроможності підприємства на ринку готельних і туристичних послуг. На ...
 3. Туристичний потенціал Німеччини

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... мальний комфорт. Особливо популярні готелі в ... нового туристичного продукту і маркетинг. Завдяки ... вона відмовилась. На прикладі Португалії Д.Рікардо ... готелів та доріг, широка реклама об'єктів туризму, ціна на туристичні послуги ... 3) 10 % - гірський туризм; 4) 9 % ...
 4. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... , прямий маркетинг. Ім'я ... готелів Radisson. Carlson Companies зараз один з лідерів за поданням туристичних, готельних і маркетингових послуг ... гірський хребет ... на готельному ринку Індії і Австралії. 2.3 Особливост ... на рубежі нинішнього століття, – приклад ...
 5. Територіальна організація туристичної галузі Північної та Латинської Америки

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... ринок туристських послуг. На туристичному ринку послуг як у ... готелів перевищує 80%. Залежно від обладнання й особливостей надаваних послуг серед готелів розрізняють готел ... [23]. На прикладі США ... на гірський зах ... : еволюція, структура, маркетинг. - М., 1997. ...

Хочу больше похожих работ...