Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В современных условиях деятельность предприятий, экономика России в целом и отдельных ее регионов подвержена риску, сопряженному с экономическим, поли...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Тема курсовой работы: «Сущность и роль предпринимательства в микроэкономике» Целью работы является анализ предпринимательской деятельности, выявление ...полностью>>
Экономика->Реферат
Научно-техническая революция и бурный рост промышленного производства в ХХ веке способствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицател...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Сукупне пропонування - це модель, яка показує рівень наявного реального об'єму виробництва при кожному можливому рівні цін Більш високі рівні цін ство...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

1. Сутністно змістова еволюція терміну “потенціал”

Термін потенціал походить з латинської мови і означає - скриті можливості, у виробничій практиці завдяки деяким зусиллям можуть перейти в реальну дійсність.

Еволюція терміну “потенціал” представлена такими етапами:

 • 1924 рік КНЕУ професор Воблий ввів визначення терміну потенціалу як потенціалу виробничих систем;

 • 1924 рік професор Вейтс розглядав поняття потенціал як потенціальні виробничі сили;

 • 1954 рік академік Струмірін ввів в теорію термін – економічний потенціал;

 • 1967 рік академік Німчемов визначає потенціал розширеного виробництва;

 • 1973 рік Анчишкін визначає виробничий потенціал;

 • 1981 рік академік Балкін висунув нову трактовку терміну потенціал – як узагальнена збірна характеристика ресурсів прив’язаних до місця і часу;

 • 1983 рік академік Архангельський визначав термін потенціал як запаси, засоби, джерела, які є у розпорядженні і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети або для вирішення певної задачі.

У розвитку сучасного уявлення про потенціал підприємства можливо виділити 3 напрямки:

 1. (Білов, Черніков) – стверджують, що потенціал це сукупність необхідних для функціонування і розвитку системи різних видів ресурсів.

 2. (Іванов, Андреєв) – потенціал це система матеріальних і трудових факторів, що забезпечує досягнення мети виробництва.

 3. Потенціал – це здатність комплексу ресурсів економічної системи вирішувати, поставлені перед нею задачі.

Підприємницький потенціал – це сукупність ресурсів (трудових, технічних, фінансових), навичок і можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу, щодо виробу товарів (послуг) отримання максимального доходу і забезпечення і функціонування розвитку підприємства.

Погляди економістів щодо сутності терміну потенціал розподілилися наступним чином: 42% - вважає, що потенціал виражає собою сукупність усіх ресурсів підприємства; 18% - потенціал це потужність підприємства; 16% - потенціал – це загальна, ресурсна, економічна, природна можливість регіону; 8% - потенціал це можливість досягнення ефекту.

Класифікація потенціалу підприємства:

 1. За рівнем абстрагованості: 1) потенціал людства, 2) природній потенціал; 3) економічний потенціал; 4) соціокультурний потенціал; 5) психо-фізіологічний потенціал.

 2. Залежно від рівня абстрагованості оцінки: 1) потенціал світового господарства; 2) потенціал національної економіки; 3) галузевий потенціал; 4) регіональний потенціал; 5) територіальний потенціал; 6) потенціал добровільних об’єднань; 7) потенціал підприємства; 8) потенціал структурних підрозділів; 9) потенціал виробничих дільниць; 10) потенціал робочого місця.

 3. За галузевою ознакою: промисловий; науковий; с/г … потенціал.

 4. За елементним складом: 1) потенціал основних виробничих фондів; 2) потенціал оборотних фондів; 3) потенціал землі; 4) інформаційний, інноваційний, інвестиційний; 5) кадровий та технологічний потенціал.

 5. За спектром врахованих можливостей: 1) внутрішньосистемний; 2) зовнішній (ринковий) потенціал.

 6. За функціональною сферою виникнення: виробничий; маркетинговий; інфраструктурний; науково-технічний.

 7. З огляду на спрямованість діяльності підприємства: експортний чи імпортний потенціал.

 8. Залежно від міри реалізації потенціалу: 1) фактичний (досягнутий); 2) перспективний (вектор розвитку).

2. Потенціал підприємства

Потенціал підприємства – це складна, динамічна, поліструктурна система, що характеризується чотирма основними рисами: 1) потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері економічної діяльності; 2) можливості будь якого підприємства в більшій ступені залежить від наявності ресурсів і резервів не залучених у виробництво; 3) потенціал підприємства визначається не тільки і не стільки наявними можливостями, а ще й навичками різних категорій персоналу; 4) рівень і результати реалізації потенціалу підприємства визначається формою підприємства і адекватною до неї організаційною структурою підприємства.

Потенціал підприємства полягає в інтегральному відображені поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага і таким чином задовольняти корпоративні і суспільні інтереси.

Модель потенціалу підприємства включає:

 1. Ресурсні можливості.

 2. Можливості і здібності кадрів підприємства.

 3. Інноваційні, інвестиційні, інформаційні можливості, що формують фінансові можливості які разом з інвестиційними можливостями трансформуються в четверту складову моделі потенціалу підприємства, що має назву потенціал відтворення.

3. Структура потенціалу підприємства

Виділяють дві головні складові потенціалу підприємства : об’єктні та суб’єктні.

Об’єктивні складові включають у себе: виробничий потенціал, потенціал землі, основні і оборотні фонди, технологічний потенціал, персонал, фінансовий потенціал з якого випливає ще один потенціал відтворення.

Суб’єктивні складові включають у себе: логістичний потенціал, управлінський потенціал, маркетинговий потенціал, потенціал організаційної структури.

Об’єктивні складові пов’язані з матеріально-речовинною та особовою формою потенціалу підприємства. Вони споживаються і відтворюються в тій чи іншій формі в процесі функціонування інноваційного, виробничого, фінансового потенціалу та потенціалу відтворення.

Інноваційний потенціал – це сукупні можливості підприємства щодо генерації сприйняття та впровадження нових (радикальних і модифікаційних ідей для його системного, технічного, організаційного та управлінського оновлення.

Виробничий потенціал – це наявні і приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг). Виробничий потенціал підприємства включає: потенціал землі і природньо-кліматичні умови, потенціал основних фондів, потенціал оборотних фондів, потенціал нематеріальних активів, потенціал технологічного переліку.

Потенціал землі і природньо-кліматичні умови – це можливості підприємства щодо використання сукупних природних багатств в господарській діяльності.

Потенціал основних фондів – це наявні і скриті можливості основних фондів, що формулюють техніко-технологічний базис виробничої потужності підприємства.

Потенціал оборотних фондів – це частина виробничого капіталу підприємства у вигляді певної сукупності предметів праці, що перебувають в виробничих запасах, незавершеному виробництві, напівфабрикатах власного використання, витрати майбутніх періодів.

Потенціал нематеріальних активів – це сукупність можливостей підприємства використовувати права на нові чи існуючі продукти інтелектуальної праці у господарському процесі з метою реалізації корпоративних інтересів на основі задоволення суспільних потреб.

Потенціал технологічного потенціалу – це здатність робітників виробляти різні продукти (послуги).

Фінансовий потенціал – це обсяг власних, позичкових та залучених фінансових ресурсів підприємства, що знаходиться у його розпорядженні для здійснення поточних і перспективних витрат.

Інвестиційний потенціал – являє собою наявні приховані можливості підприємства щодо простого і розширеного відтворення і є головною складовою фінансового потенціалу підприємства.

Потенціал відтворення – це сукупність матеріальних, технічних, нематеріальних, фінансових та інших ресурсів капіталу, які знаходяться у розпорядженні підприємства, можуть бути вигідно залучені та використанні для простого і розширеного відтворення факторів виробництва та інших складових потенціалу підприємства.

Суб’єктивні складові потенціалу підприємств.

Суб’єктивні складові потенціалу підприємств пов’язані із суспільною формою їх виявлення. Вони не споживаються, а виступають як передумова, як загальноекономічний, загальногосподарський, соціальний чинник раціонального споживання об’єктивних складових потенціалу підприємства. ССПП включає: 1) науково технічний потенціал; 2) управлінський потенціал; 3) потенціал організаційної структури управління; 4) маркетинговий потенціал.

Науково-технічний потенціал – це узагальнююча характеристика рівня наукового забезпечення виробництва, а саме науки, техніки, технології, інженерної справи, виробничого досвіду, можливостей і ресурсів у тому числі, науково-технічних кадрів які є у розпорядженні підприємства для вирішення науково-технічних проблем.

Управлінський потенціал – це навички та здібності керівників усіх рівнів управління, щодо формування, організації, створення належних умов для функціонування і розвитку соціально-економічної системи підприємства.

Потенціал організаційної структури управління – це загальнокорпоративний, управлінський (формальний чи неформальний) механізм функціонування підприємства який включає в себе рівень організацій функціональних елементів системи та характер взаємозв’язків між ними.

Маркетинговий потенціал – це максимальна можливість підприємства щодо систематичного і планомірного спрямування всіх його функцій (визначення обсягу, попиту, організації виробництва, продажу, післяпродажний сервіс) на задоволення потреб споживачів і використання потенціалу ринків збуту. Маркетинговий потенціал включає логістичний потенціал.

Логістичний потенціал – це максимальна продуктивність, а саме функціональна спроможність системно інтегрованих підрозділів, які охоплюють всі види діяльності, щодо переміщення в просторі та руху в часі персоналу, матеріалів, готових виробів, енергії та інформаційних потоків.

Трудовий потенціал – це персоніфікована робоча сила яка розглядається в сукупності своїх якісних характеристик.

Інфраструктурний потенціал – це збалансований з вимогами виробництва можливості цехів, господарств які забезпечують необхідні умови для діяльності основних підрозділів підприємства та задовольняють соціальні потреби його персоналу.

Інформаційний потенціал – це єдність організаційно-технічних та інформаційних можливостей, що забезпечують підготовку і прийняття управлінських рішень і впливають на характер і специфіку виробництва через збір, зберігання (накопичення), обробку та розповсюдження інформаційних ресурсів. Інформаційно-обчислюваний потенціал є головною складовою інформаційного потенціалу на сучасних підприємствах.

Інформаційно-обчислюваний потенціал – це комплекс технічних, програмно-математичних, організаційно-економічних заходів і спеціальних кадрів призначених для автоматизації процесу вирішення задач управління підприємств у різних галузях людської діяльності.

4. Графо-аналітична модель потенціалу підприємства

Функціонування підприємства проявляється через розвиток всіх напрямів діяльності. Графо-аналітична модель підприємства представляє собою область яка утворена векторами, що являють собою сфери (напрямки) діяльності підприємства. Схожі напрямки об’єднуються в n – інтегровані напрямки діяльності підприємства. Якщо обрано три інтегровані напрямки діяльності підприємства, то графо-аналітична модель набуває вигляду квадрату потенціалу підприємства, якщо три – трикутник потенціалу підприємства. На перетини векторів розміщується точка розвитку потенціалу підприємства.Похожие страницы:

 1. Оцінка потенціалу підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... потенціалу підприємства графоаналітичним методом "Квадрат потенціалу" Графоаналітичний метод – це комплексний метод оцінки потенціалу підприємства. Він враховує 4 структурних елементи потенціалу ...
 2. Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

  Реферат >> Астрономия
  ... дприємства, і лише цей метод дозволяє уникнути прихованих резервів. Серед вітчизняних вчених метод оцінки ... повинен трактуватися як потенційний (можливий) прибуток підприємства, але реальною величиною ... , проте має великий потенціал для приросту вартості; інших ...
 3. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і тенденції розвитку потенціалу підприємства 1.3 Методичні підходи оцінки стану і результативності використання потенціалу підприємства 1.4 Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ...
 4. Обрунтування проекту підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

  Магистерская работа >> Финансы
  ... і методи можуть бути надійним інструментом для оцінки конкурентоспроможності потенціалу й вітчизняних підприємств. Для оцінки потенціалу підприємства ...
 5. Характеристика виробничого потенціалу. Методи оцінки вартості нематеріальних активів

  Контрольная работа >> Экономика
  ... благ та послуг. Для оцінки потенціалу підприємства використовується методи: Витратний (майновий) – визначається ... і активи та методи їх оцінювання Нематеріальні ресурси – це складова частина потенціалу підприємства, здатна ...

Хочу больше похожих работ...