Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

География
Порфиры – свойства порфиров близки к свойствам аналогичных им глубинных пород (например, кварцевый порфир), однако вследствие скрытокристаллического и...полностью>>
География
Численность населения – 5,8 млн. чел. Плотность населения – около 4 чел./км2, самая низкая в европейской части России. Уровень урбанизации выше средне...полностью>>
География
В экономической географии положение территории приходится определять не только по отношению к физико-географическим данным, но и также по отношению к ...полностью>>
География
США расположены в Западном полушарии, занимают свыше трети континента Северная Америка (площадь около 9,4 миллиона квадратных километров). На Севере С...полностью>>

Главная

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

Статево-віковий, етнічний, релігійний склад (структура) населення

Співвідношення чоловіків і жінок віддзеркалює статевий склад (структуру) населення. В цілому у світі чоловіків більше, ніж жінок, переважно за рахунок країн Азії. Приблизно в половині країн світу жінки кількісно переважають над чоловіками. Це пояснюється тим, що середня тривалість життя жінок на 5-8 років більша, ніж чоловіків. У деяких країнах переважання жінок є результатом Другої світової війни та сучасних воєнних конфліктів. Але з появою нових поколінь розрив у співвідношенні чоловіків і жінок поступово скорочується.

Кількісне переважання чоловіків над жінками спостерігається в країнах, де становище жінок історично було несприятливе (ранні шлюби, численні й ранні народження дітей), а також у тих країнах, де великий приплив чоловічої робочої сили. Найбільше кількісне переважання чоловіків в Індії та Китаї.

Віковий склад населення залежить від показників народжуваності, смертності та природного приросту. Тому основні типи вікового складу населення на початку 90-х років XX ст. загалом відповідають типам його відтворення (мал. 14).

У розвинутих країнах світу частка дітей до 14 років становить у середньому 20 %, літніх людей - 14-15 %, а в країнах, що розвиваються, відповідно 33-36 % і 4 % (мал. 15).

Статево-вікова структура населення - важливий економіко-демографічний показник, який дає змогу прогнозувати кількість населення і, відповідно, тру­дові ресурси.

Етнічний склад населення світу - результат довготривалого історично­го процесу.

Етнос (етнічна спільність) - стійкий соціальний вид угруповання людей, що виник історично і представлений плем'ям, народністю, нацією.

Єдності етносу надають такі спільності, як мова, територія, господарювання, культура й побут, релігійна, расова, державна приналежність, історична доля. Зро­зуміло, що розвиток цивілізації, взаємодія етносів змінюють ці ознаки. Залежно від національного складу населення країни поділяються на однонаціональні та багато­національні. Переважають багатонаціональні країни, з-поміж яких найбільшими є Індія, Китай, Пакистан, Індонезія, США, Росія. Складну етнічну структуру мають більшість країн Африки. До однонаціональних належать Польща, Угорщина, Ар­гентина, Японія, арабські країни Південно-Західної Азії, Австралія тощо. Є також двонаціональні держави - Бельгія, Канада.

У світі налічується близько 3 тис. народів (етносів). З-поміж них вирізняються 18 найчисленніших, що становлять більшу частину населення Землі. Це такі наро­ди, як китайці, хіндустанці, американці США, бенгальці, росіяни, бразильці, японці. В Європі найчисельнішими народами є німці, італійці, французи, англійці, українці, іспанці. Всього ж на планеті 2,5 тис. різних мов, а з різновидами -6 тисяч. Усі мови об'єднані в 20 мовних сімей, що поділяються на мовні групи. Най­поширеніші серед них - індоєвропейська, китайсько-тибетська, семіто-хамітська, нігеро-кордрфанська, алтайська мовні сім'ї.

Мовами індоєвропейської сім'ї спілкуються 150 народів, які живуть на всіх континентах і становлять більшість в Європі, Північній Америці, Австралії. В Європі 9/10 населення належить до трьох великих мовних груп: германської (німці, австрійці, шведи, англійці), романської (італійці, французи, іспанці, руму­ни), слов'янської (росіяни, українці, серби, болгари, поляки).

Релігія - невід'ємна складова духовного життя людства, значною мірою ос­нова нормування повсякденного життя. Той чи інший релігійний світогляд віддзеркалюється в елементах матеріальної (культові споруди) і духовної (пісні, музика, обрядовість тощо) культури кожного народу, визначає не тільки культур­но-побутові відмінності та особливості демографічних процесів, а й впливає на політичне та соціально-економічне становище країн і регіонів.

Найбільш поширені в світі три релігії, які через це дістали назву світових: хри­стиянство, іслам, буддизм. Крім того, значна частина людства сповідує індуїзм, синтоїзм, конфуціанство, даосизм.

Християнство поширене на всіх материках. Воно включає три гілки - католиць­ку, православну та протестантську. Його сповідує понад 1/4 людства, з них 3/5 - ка­толики, 1/3 - протестанти, 1/10 - православні. Католицизм поширений у країнах Південної Європи, а також у Франції, Польщі, країнах Латинської Америки, окре­мих країнах заходу та півдня Африки, на Філіппінах. Протестантизм - в англоамериканських країнах та в Австралії. Православ'я дотримуються греки, народи півдня Центральної Європи, країн СНД (росіяни, українці, грузини тощо) та Ефіопії.

Послідовники ісламу становлять близько 20 % населення Землі. Іслам пошире­ний переважно в країнах Центральної, Південно-Західної Азії, Африки, в Індонезії.

Буддизм та синтоїзм сповідують понад 11 % людства, трохи менше прихиль­ників індуїзму, конфуціанства й даосизму - 7,5 %. Буддизм поширений у Східній, Південно-Східній та Південній Азії. Народи Південної Азії сповідують також індуїзм. Конфуціанство та даосизм розповсюджені переважно в Китаї.

Серед релігій, які є етнічною ознакою певного народу, найбільш поширені іудаїзм (євреї), синтоїзм (японці), сікхізм (сікхи в Індії), джайнізм (маратхи на півночі Індії) та інші.


Похожие страницы:

 1. Динаміка населення земної кулі

  Реферат >> Социология
  ... іни на­селення. Статево-віковий, етнічний, релігійний склад (структура) населення. Співвідношення чоловіків і жінок віддзеркалює статевий склад (структуру) населення. В цілому ...
 2. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... соціально-демографічний чинник: статевовіковий, національно-етнічний, релігійний склад населення країни, ступ ... спроможність основної маси населення, що складалося переважно з селян; ... меччини уклали між собою і імператором релігійний мир, згідно якому княжий ...
 3. Статистичне вивчення населення Рівненської області

  Дипломная работа >> Социология
  ... ічний склад населення 2.5.2 Статевовіковий склад населення 2.5.3 Національний склад населення ... ійний склад населення, його статево-вікова структура ... населення (суспільних, етнічних тощо) утворюють відповідну структуру (склад) населення ... сфері релігійних культ ...
 4. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

  Контрольная работа >> Социология
  ... структури етносу, його статевовікового складу та ін., трансформаційний етнічний процес охоплює зміни ... міжнаціональні відносини в Україні Етнічний склад населення України надто різноманітний ... чній, культурно-політичній і релігійних сферах. Несправедливість в ...
 5. Кількість населення Землі його природний та механічний рух

  Реферат >> Астрономия
  ... Кількість населення Землі, його природний та механічний рух Сукупність ... характеристик; відмінностей статево-вікового, соціального, етнічного, релігійного складу; особливостей розселення та ... . Після Другої світової війни головним районом притягання робочої сили ...

Хочу больше похожих работ...