Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
На городских свалках даже среднего города ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, подземные в...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Химическое оружие (ХО) - это отравляющие вещества и средства их применения. Отравляющими веществами (0В) называются токсичные химические соединения, п...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Термическое действие тока проявляется ожогами отдельных участков тела, нагревом до высокой температуры органов, расположенных на пути тока, вызывая в ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Задача
Чаще всего причиной несчастных случаев является человеческий фактор, т.е. неправильные действия людей (непроизвольные или намеренные). Поэтому изучают...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція № 1

Тема лекції: Теоретичні основи охорони праці

План лекції:

 1. Місце охорони праці в комплексі забезпечення безпеки життєдіяльності.

 2. Предмет, структура, мета дисципліни «Основи охорони праці».

 3. Основні напрямки формування безпечних умов праці. Поняття про НВ, професійні захворювання, аварію, вибух та катастрофу.

 4. Система «людина – машина – навколишнє середовище» та її основні характеристики.

 5. Історичні етапи розвитку охорони праці.

1. Місце охорони праці в комплексі забезпечення безпеки життєдіяльності

Вивчення курсу «Основи охорони праці» необхідно починати з усвідомлення його місця серед інших дисциплін, у яких також розглядаються питання безпеки людини у процесі трудової діяльності. Структурно-логічна схема є основою складання програмного забезпечення навчальної дисципліни і відповідного підручника або посібника. «Основи охорони праці» належать до наукового напрямку «Безпека життєдіяльності», до якого також відносять дисципліни, об'єктом розгляду (вивчення) яких є безпека людини і навколишньої природи, а також ті елементи середовища існування людини, що мо­жуть становити загрозу її життю і здоров'ю.

2. Предмет, структура, мета дисципліни «Основи охорони праці»

Кожна наука має свій об'єкт, предмет і засоби пізнання або ви­вчення, а також закони, що виявлені з використанням теорії пізнан­ня - гносеології (від грец. уVсоолс - пізнання і ...логія) — вчення про сутність і закономірність пізнання, теорія пізнання.

Об'єкт — це те, що протистоїть суб'єкту в його предметно-пізнавальній діяльності; предмет — усе те, що може перебувати в яких-не-будь відносинах, мати якісь властивості.

Об'єктом вивчення працеохоронного менеджменту є охорона праці, предметом — управління безпекою елементів, з яких складається об'єкт вивчення, тобто охорона праці. У свою чергу об'єктом вивчення охорони праці як науки є праця (трудова діяльність). Трудову діяльність вивчають не тільки охорона праці, а й багато природничих і суспільних наук: політекономія, гігієна праці, ергономіка, соціологія, інженерна психологія та ін. Відрізняються ці науки предметом вивчення. Свій предмет вивчення має й охорона праці — безпека праці, а звідси — фізіологічні та психологічні можливості людини, закони розвитку праці і відображення їх у працеохоронній науці, формування умов праці, їх оптимізація тощо. Структура охорони праці нерозривно пов'язана з розумінням сутності, розподілу та видів праці. Сутність праці розкривається шляхом виявлення її структури, яка містить ряд взаємозалежних елементів:

- суб'єктів праці як носіїв мети;

- продуктивних сил (предметів і засобів);

- процесу трудової діяльності;

- продуктів праці (цільових і побічних);

- суспільних відносин (виробничо-економічних)

Праця, крім внутрішніх елементів системи, має і зовнішні елементи впливу (політична й економічна ситуація в країні, технічний рівень розвитку, природні умови тощо).

Метою дисципліни «Основи охорони праці» є надання майбутнім фахівцям теоретичних знань і практичних навичок, необхідних Для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням безпечних і нешкідливих умов праці, при розробці і використанні нової техніки, технологічних процесів, організації виробництва, які виключають негативну дію на людину та навколишнє природне середовище.

Науковий зміст курсу складають теоретичні та практичні основи управління охороною праці в умовах виробництва, методи запобігання та захисту працівників від дії небезпечних і шкідливих умов праці.

Метою вивчення охорони праці у вищій школі є формування у майбутнього фахівця такого рівня знань з соціальних, правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, щоб він:

 • чітко усвідомлював соціально-етичну важливість проблеми безпеки праці;

 • вмів вирішувати типові задачі охорони праці відповідно до посадових обов'язків первинної посади майбутньої професії;

 • мав активну позицію щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників.

Вивчення охорони праці у вищій школі відбувається неперервно і комплексно. Підготовка студентів в рамках нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» спрямована передусім на формування світогляду, вироблення ідеології безпечного мислення і поведінки, і забезпечує майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до майстерного виконання різної складності технологічних процесів. Завдяки цій дисципліні майбутній фахівець має опанувати філософію безпеки локальних екосоціосистем, уміти будувати логічне дерево подій виникнення небезпеки, визначати існуючі проблеми безпеки. Уміння вирішувати типові задачі охорони праці відповідно до посадових обов'язків первинної посади майбутньої професії забезпечується відповідно до конкретної галузі і особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців шляхом опанування безпечними методами та прийомами ведення робіт при вивченні загальнотехнічних та фахових дисциплін.

Після вивчення курсу «Основи охорони праці» студент має знати:

 • законодавчі та нормативні документи з охорони праці;

 • концепції організації охорони праці у державі та на виробництві;

 • обов'язки і відповідальність роботодавців підприємств (організацій) та їх підрозділів із забезпечення здорових і безпечних умов праці робітників;

 • основні міжнародні документи з охорони праці;

 • методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів небезпечних та шкідливих факторів.

У результаті вивчення курсу «Основи охорони праці» студент має вміти:

 • ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що супроводжують працю на виробництві;

 • організувати вирішення питань охорони праці на виробництві (організації);

 • використовувати нормативні документи та забезпечувати безпечні й нешкідливі умови праці на виробництві;

 • організовувати та брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Експлуатація сучасних виробничих об’єктів і транспортних засобів супроводжується виникненням катастроф, аварій, нещасних випадків з людьми. Це призводить, як правило, до виходу з ладу обладнання та ушкодженням здоров’я працюючих, до зниження працездатності та погіршенню якості виробленої продукції.

Так, зараз скорочуються наукові дослідження з проблем безпеки, зменшується чисельність інспекторів, скорочується служба охорони праці. Надзвичайні ситуації в Україні виникають у 5-8 разів частіше ніж в інших промислово розвинутих країнах світу, в результаті чого щорічна ніж понад 1% населення (> 50 тисяч осіб). Майже третина аварій і нещасних випадків на виробництві пов’язана з незадовільним знанням людей порядку дій у надзвичайних ситуаціях.

Це – наслідок серйозних недоліків у навчанні як на виробництві так і в освітніх закладах.

Охорона праці – система правових соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів, які забезпечують безпеку, збереження здоров’я та працездатність людини в процесі трудової діяльності.

Охорона праці як наукова дисципліна виникла на перетині соціально-правових, технічних і медичних наук, науки про людину, теорії, ризику. Головними об’єктами її дослідження є людина в процесі праці, виробниче середовище, організація праці та виробництва.

Функціонування підприємств в умовах ринкових відносин означає, що нещасні випадки і захворювання на виробництві викликають суттєві економічні втрати не тільки держави, а й конкретного підприємства, вони впливають на рентабельність і конкурентно - здатність підприємства, на прибутки трудового колективу. Незадовільні умови праці негативно відбиваються на продуктивності праці, якості і собівартості продукції, зменшують валовий національний дохід країни. Тому всебічна турбота про охорону праці, проведення активної соціальної політики стає важливою проблемою для власників і керівників підприємств, державних та профспілкових органів.

Докорінна перебудова методів управління економікою вимагає відповідної наукової організації охорони праці, удосконалення управління цією діяльністю на сільгосппідприємствах в сучасних умовах господарювання.

Поліпшення умов та охорони праці стає одним із важливих напрямків підвищення матеріального та культурного рівня життя народу. Особливості сучасного виробництва потребують впровадження все більш дійових заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва та захисту навколишнього середовища.

Необхідність забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємствах зумовлює потребу відповідної підготовки у вузах майбутніх спеціалістів (працівників) з питань охорони праці. Необхідність забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємствах зумовлює потребу відповідної підготовки у вузах майбутніх спеціалістів (працівників) з питань охорони праці.

Підготовка студентів вищих навчальних закладів усіх напрямів освіти стосовно питань правового забезпечення соціально-виробничої діяльності, організації охорони праці, організаційно-правового забезпечення належних культурно-побутових, санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці, здорового способу життя та нормального психологічного клімату в трудовому колективі повинна здійснюватися при вивченні дисципліни «Охорона праці». Вивчення цього курсу ставить за мету вирішення подвійного завдання:

1) оволодіння питаннями правового забезпечення соціально-виробничої діяльності, організації охорони праці, організаційно-правового забезпечення належних культурно-побутових, санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці, здорового способу життя та нормального психологічного клімату в трудовому колективі;

2) оволодіння загальним підходом до питань охорони праці для того, щоб уміти узагальнювати та структурувати знання з охорони праці, як вже набуті, так і ті, що будуть набуті при вивченні інших навчальних дисциплін та практичним досвідом.

Вивчення курсу «Охорона праці» базується на знаннях, набутих при вивченні нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» та інших дисциплін - загальноосвітніх (математика, фізика, хімія), соціально-правових та економічних (трудове право, соціологія, економіка, організація і планування виробництва), медичних (гігієна, санітарія, токсикологія, фізіологія, психологія), загально-технічних та спеціальних (опір матеріалів, електротехніка, технологія та устаткування виробництва та ін.).

Охорона праці як наука належить до комплексу наукових дисциплін, що вивчають людину в процесі праці, таких, як наукова організація праці, ергономіка, інженерна психологія, технічна естетика. Ці дисципліни мають єдину мету - сприяти підвищенню продуктивності праці, зменшенню впливу на людину несприятливих чинників виробничого середовища, збереженню здоров'я працівників, підходячи до цієї мети з різних сторін і на різних рівнях.

Важливою складовою частиною охорони праці є законодавство та її нормативно-правова база.

Методологічною основою курсу «Охорона праці» є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва, навколишнього середовища з метою виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів та виникнення можливих аварійних ситуацій.

На підставі такого аналізу розробляються заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення здорових і безпечних умов праці.

Мета курсу «Охорона праці» – дати майбутнім фахівцям теоретичні та практичні знання, необхідні для створення безпечних та нешкідливих умов діяльності на виробництві, що відповідають сучасним вимогам екології та безпеки для прогнозування та усунення надзвичайних обставин.

Програмою дисципліни передбачено вивчення наукових проблем взаємодії людини з техносферою, формування знань, умінь та навичок з вирішення проблем безпеки життя і діяльності людини в умовах сучасного виробництва й оточуючого середовища.

Курс «Охорона праці» складається з 4-х частин:Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... с. 5. Геврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ніка-центр, 2005. –296 с. 6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Українська ... спорт», 1975. – 492 с. 9.Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. практикум: Навчальний посібник.- 2-е вид ...
 2. Основи охорони праці (5)

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... П.П. Основи охорони праці. К.: Основа. 2000. – 416 с. 8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсуОснови охорони прац ... і та організаційні питання охорони праці Лекція 1. Охорона праці як динамічна система ОБ ...
 3. Основи охорони праці (3)

  Методичка >> Безопасность жизнедеятельности
  ... , зміст та мета курсуОснови охорони праці” Дисципліна ООП – це ... і”. Як видно з наведеного визначення, основою охорони праці є передусім законодавство, на якому ... умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження ...
 4. Основи охорони праці (4)

  Задача >> Безопасность жизнедеятельности
  ... РОБОТА З ПРЕДМЕТУ “Основи охорони праці” Виконала студентка 5-го курсу; 4 групи ... лекцій, кіносеансів та екскурсій, устаткування кабінетів і стендів по охороні прац ... нормативних вимог. Використана література: Основи охорони праці. Навч.посібник. – К. ...
 5. Охорона праці в галузі

  Другое >> Безопасность жизнедеятельности
  ... навчального шифру студента. Вивчення курсу "Охорона праці в галузі" зді ... іали оглядових лекцій. При вивченні курсу бажано коротко ... . 5.         Жидецький  В .Ц., Джигирей  В .С., Мельников О. В . Основи  охорони   праці . – Вид.2-е, стереотипне. – Львів: Аф ...

Хочу больше похожих работ...